Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wynik ogłoszenia: Budowa oświetlenia ulicznego drogi krajowej nr 28 w miejscowości Rozpucie, gm. Tyrawa Wołoska – zadanie nr 1
Ogłoszenie nr 510405747-N-2021 z dnia 20.01.2021 r.
Gmina Tyrawa Wołoska: „Budowa oświetlenia ulicznego drogi krajowej nr 28” w miejscowości Rozpucie – zadanie nr 1

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 596733-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Tyrawa Wołoska, Krajowy numer identyfikacyjny 37044076100000, ul. Tyrawa Wołoska  175, 38-535  Tyrawa Wołoska, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 134 656 931, e-mail urzad@tyrawa.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): www.tyrawa.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Budowa oświetlenia ulicznego drogi krajowej nr 28” w miejscowości Rozpucie – zadanie nr 1
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IIiGG.271.12.2020.KD
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest „Budowa oświetlenia ulicznego drogi krajowej nr 28” w miejscowości Rozpucie – zadanie nr 1. Roboty budowlane; Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne; Roboty w zakresie kopania rowów; Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych; Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych; Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych; Specjalne roboty budowlane inne; Kopanie rowów; Roboty w zakresie instalacji budowlanych; Roboty w zakresie instalacji elektrycznych; Roboty w zakresie przewodów elektrycznych oraz opraw; Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej; Roboty w zakresie opraw elektrycznych; Instalowanie oświetlenia; Instalowanie rozdzielni elektrycznych; Inne instalacje elektryczne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisuje: ­ dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik do SIWZ. Załączone przedmiary robót mają charakter pomocniczy i nie stanowią samodzielnej podstawy do wyceny i winne być brane pod uwagę z całością dokumentacji. ­ wzór umowy wraz z załącznikami.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45110000-1, 45112100-6, 45230000-8, 45231400-9, 45232200-4, 45262000-1, 45622112-0, 45300000-0, 45310000-3, 45311000-0, 45311100-1, 45311200-2, 45312311-0, 45315700-5, 45317000-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/11/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 174128.32
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Firma elektryczna i teletechniczna Kamil Jasiński
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Przydonica 48
Kod pocztowy: 33-318
Miejscowość: Gródek nad Dunajcem
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 83927.24
Oferta z najniższą ceną/kosztem 83927.24
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 120800
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.Data dodania: 2021-01-20 13:16

[powrot do treści ogłoszenia]
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 13 kwietnia 2021r. 16:29:27
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.