Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wynik ogłoszenia: Odbiór, transport i zagospodarowanie zmieszanych i selektywnie zbieranych odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Tyrawa Wołoska w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
Ogłoszenie nr 510022029-N-2020 z dnia 06-02-2020 r.
Gmina Tyrawa Wołoska: Odbiór, transport i zagospodarowanie zmieszanych i selektywnie zbieranych odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Tyrawa Wołoska w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 660816-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Tyrawa Wołoska, Krajowy numer identyfikacyjny 37044076100000, ul. Tyrawa Wołoska  175, 38-535  Tyrawa Wołoska, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 134 656 931, e-mail urzad@tyrawa.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): www.tyrawa.pl
Adres profilu nabywcy: www.bip.tyrawa.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Odbiór, transport i zagospodarowanie zmieszanych i selektywnie zbieranych odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Tyrawa Wołoska w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IIiGG.271.46.2019.ED
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Odbiór, transport i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Tyrawa Wołoska w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r, tj.: a) odbiór, transport i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (kod 20 03 01) z nieruchomości zamieszkałych i budynków użyteczności publicznej zebranych odpadów do wskazanych w ofercie Instalacji Komunalnych określonych w WPGO dla Województwa podkarpackiego 2022 oraz wpisanej na listę funkcjonujących instalacji prowadzoną przez Marszałka Województwa Podkarpackiego. 2.1.2. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów zbieranych selektywnie z nieruchomości zamieszkałych i budynków użyteczności publicznej w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., obejmujący: a) odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów zbieranych selektywnie z nieruchomości zamieszkałych i budynków użyteczności publicznej: - tworzyw sztucznych i opakowań z tworzyw sztucznych, metalu i opakowań z metalu, opakowań wielomateriałowych - zbieranych łącznie jako zmieszane odpady opakowaniowe (kod 15 01 06); - papieru i tektury (kod 15 01 01, 20 01 01); - opakowań ze szkła (kod 15 01 07). b) odbiór, transport i zagospodarowanie zbieranych selektywnie odpadów kuchennych ulegających biodegradacji (20 01 08), c) odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych (kod 20 03 07), zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (kody 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36) oraz zużytych opon (kod 16 01 30), d) odbiór i zagospodarowanie przeterminowanych leków (kod 20 01 31, 20 01 32), e) wykonawca usługi zobowiązany jest do podania w ofercie Instalacji Komunalnych określonych w WPGO dla Województwa podkarpackiego 2022 oraz wpisanej na listę funkcjonujących instalacji prowadzoną przez Marszałka Województwa Podkarpackiego, do których zamierza przekazać zebrane odpady oraz w przypadku niewielkiej ilości odebranych odpadów selektywnie zbieranych wskazanie podmiotu zbierającego te odpady.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 90500000-2

Dodatkowe kody CPV: 90533000-2, 90511000-2, 90512000-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/01/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 333000.24
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarnki Komunalne Sp.z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Brzegi Dolne 1
Kod pocztowy: 38-700
Miejscowość: Ustrzyki Dolne
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 359640.26
Oferta z najniższą ceną/kosztem 359640.26
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 359640.26
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.


Data dodania: 2020-02-06 14:19

[powrot do treści ogłoszenia]
Ostatnio dodane
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2021-11-26
data dodania: 2021-11-24
data dodania: 2021-11-24
data dodania: 2021-08-19
data dodania: 2021-06-28
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2021-12-01
data dodania: 2021-11-30
data dodania: 2021-11-29
Newsletter
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 03 grudnia 2021r. 02:44:52
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.