Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wynik ogłoszenia: Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady, położonych na obszarze Gminy Tyrawa Wołoska i ich zagospodarowanie
Ogłoszenie nr 510015512-N-2019 z dnia 24-01-2019 r.
Gmina Tyrawa Wołoska: Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady, położonych na obszarze Gminy Tyrawa Wołoska i ich zagospodarowanie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 660816-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Tyrawa Wołoska, Krajowy numer identyfikacyjny 37044076100000, ul. Tyrawa Wołoska  175, 38535   Tyrawa Wołoska, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 134 656 931, e-mail urzad@tyrawa.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.tyrawa.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady, położonych na obszarze Gminy Tyrawa Wołoska i ich zagospodarowanie
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia są usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady, zwanych dalej „nieruchomościami”, położonych na obszarze Gminy Tyrawa Wołoska i ich zagospodarowanie. 3.1 Ogólna charakterystyka Gminy Cisna (dane służące oszacowaniu wartości oferty):  Powierzchnia Gminy wynosi: ok. 69 km2.  Liczba ludności (wg. założonych deklaracji) wynosi: ok. 1574 osób,  Z obszaru Gminy w I półroczu 2018r. odebrano niżej wymienione odpady komunalne w ilości ok: * niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 20 03 01): 57,42 Mg, * opakowania z tworzyw sztucznych i metale (kod 15 01 02): 8,28 Mg, * opakowania ze szkła (kod 15 01 07): 15,40 Mg, * opakowania z papieru i tektury ( kod 15 01 01): 1,52 Mg, * odpady wielkogabarytowe (kod 20 03 07): 7,66 Mg, * urządzenia zawierające freony (kod 20 01 23): 1,02 Mg, * zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23, zawierające niebezpieczne składniki (kod 20 01 35*): 1,26 Mg, * zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 i 20 01 35 (kod 20 01 36): 1,00 Mg, 3.2 Przyjęta do kalkulacji wartości zamówienia ilość odpadów komunalnych: W okresie realizacji zamówienia (od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.) przyjęto: około 120 Mg odpadów komunalnych niesegregowanych oraz około 80 Mg odpadów segregowanych. 3.3 Opis przedmiotu zamówienia 1) zakres przedmiotu zamówienia – w całym okresie realizacji zamówienia – obejmuje odbiór od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie: a) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (kod 20 03 01), zgromadzonych w pojemnikach lub workach oznaczonych napisem „GMINA TYRAWA WOŁOSKA”; b) odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny w pojemnikach lub workach oznaczonych napisem „GMINA TYRAWA WOŁOSKA”, obejmujących:  papier i tekturę (kod 15 01 01, 20 01 01),  szkło (kod 15 01 07, 20 01 02),  tworzywa sztuczne (kod 15 01 02, 20 01 39),  metal (kod 15 01 04, 20 01 40),  odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji (kod 20 01 08), c) odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny obejmujących:  odpady wielkogabarytowe (kod 20 03 07),  zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (w szczególności kod 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36),  baterie i akumulatory ( w szczególności 20 01 33*, 20 01 34),  zużyte opony (16 01 03);  przeterminowane leki i chemikalia (w szczególności 20 01 31*, 20 01 32, 20 01 13*, 20 01 25, 20 01 27*), d) odpady wskazane w ppkt c, obejmujące: odpady wielkogabarytowe, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, baterie i akumulatory, chemikalia, zużyte opony. Wykonawca zobowiązany będzie odbierać z terenu nieruchomości dwa razy w roku oddzielnym transportem. 2) Wykonawca będzie zobowiązany – w całym okresie realizacji zamówienia – odbierać od właścicieli nieruchomości odpady budowlane i rozbiórkowe (kod 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07) z prowadzonych samodzielnie remontów, w drodze zgłoszenia konieczności odbioru przez prowadzącego remont, za opłatą uiszczaną przez prowadzącego remont na rzecz Wykonawcy. Przedmiot zamówienia nie obejmuje odbioru wymienionych w niniejszym punkcie odpadów. 3) Wykonawca odbiera od właścicieli nieruchomości każdą zebraną ilość wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia odpadów komunalnych według opracowanego przez Wykonawcę harmonogramu odbioru, uzgodnionego z Zamawiającym, uwzględniającego częstotliwość odbioru określoną w Załączniku nr 7 do SIWZ. 4) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje transport odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do instalacji przewidzianej do obsługi regionu, zgodnie z Uchwałą nr XLI/716/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/552/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022 (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 2017 r. poz.222). 5) Wykonawca – podczas realizacji zamówienia – zobowiązany będzie zapewnić osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z: a) art. 3 ust. 2 pkt 7, art. 3b i art. 3c ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r. poz. 1454 z późn. zm.); b) rozporządzeniem Ministra Środowiska z 14 grudnia 2016r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016r., poz. 2167), c) rozporządzeniem ministra Środowiska z 25 maja 2012r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. z 2012r., poz. 676), d) Uchwałą nr XLI/716/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/552/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022 (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 2017 r. poz.222). 6)Przedmiot zamówienia nie obejmuje dostarczenia właścicielom nieruchomości pojemników służących do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz pojemników do selektywnej zbiórki. Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczanie właścicielom nieruchomości worków służących do gromadzenia odpadów komunalnych do selektywnej zbiórki. 7) Opady segregowane i zmieszane Wykonawca sprawdza: - prawidłowość oznaczenia worków z odpadami segregowanymi i niesegregowanymi (za pomocą czytnika) – stale. Wykonawca zobowiązany jest do ewidencjonowania odebranych pojemników oraz worków, zarówno na odpady zmieszane, jaki i segregowane, poprzez odczytywanie kodów wielowymiarowych (2D) nalepionych na workach i pojemnikach na odpady komunalne. 8.1) Wykonawca jest zobowiązany do odczytu kodów kreskowych z worków z odpadami komunalnymi oraz dostarczenie Zamawiającemu plików w formacie txt zawierających odczytane kody kreskowe i daty oraz godzinę ich odczytu, 1 raz w miesiącu. 8.2) Wykonawca jest zobowiązany wyposażyć się w urządzenia do odczytu kodów kreskowych we własnym zakresie. Zamawiający nie przewiduje zakupu i wyposażenia wykonawców w urządzenia do odczytu kodów kreskowych. Zamawiający nie przekaże wykonawcy danych osobowych zawartych w kodach kreskowych. 8.3) Opis formatu danych z odczytu kodów kreskowych: Poszczególne rekordy w pliku powinny być oddzielone znakiem końca linii. Jako separatora kolumn należy użyć znaku średnika ",". W pierwszej linii pliku powinien znaleźć się wpis "DGK" który informuje program śmieciowy o formacie pliku Data,Godzina,,Kod Format zapisu daty: dd/mm/yyyy Format zapisu godziny: gg:mm:ss Kod kreskowy: EAN13 Wszystkie pola w pliku są typu znakowego. Struktura pliku: DATA,GODZINA,,KOD_KRESKOWY Przykładowa treść pliku jaki może zostać wczytany przez program: DGK 09/02/18,12:00:00,,1406007701039 09/02/18,12:00:00,,1406015500624 09/02/18,12:00:00,,1406000400748 9) Wybrany Wykonawca – niezwłocznie po podpisaniu umowy – otrzyma od Zamawiającego szczegółowy wykaz nieruchomości, z których odbierane będą odpady. Zamawiający – w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia – będzie przekazywał Wykonawcy informacje o wszystkich zmianach w wykazie, w formie pisemnej, w terminie do 14 dni roboczych od dnia nastąpienia zmiany. 10) W zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca nie może mieszać selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli nieruchomości. 11) W zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do monitorowania prawidłowości prowadzenia zadeklarowanej selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości. W przypadku stwierdzenia braku odpowiedniej segregacji odpadów, Wykonawca przyjmuje je jako zmieszane odpady komunalne i w terminie 7 dni roboczych od dnia odebrania odpadów zawiadamia o tym Zamawiającego. Zawiadomienie następuje w formie pisemnej i zawiera: dokładny adres (lokalizację nieruchomości, na której powstają odpady), dzień stwierdzenia nieprawidłowości, ilość i rodzaj odebranych odpadów. 12) Wykonawca zobowiązywany jest do spełnienia wymagań określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013r., poz. 122), tj. dysponuje odpowiednią bazą magazynowo – transportową oraz pojazdami i urządzeniami, umożliwiającymi realizacje przedmiotu zamówienia. Wykonawca – w zakresie realizacji zmówienia – zobowiązywany jest do zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego i sanitarnego pojazdów i urządzeń służących do odbioru odpadów komunalnych. Pojazdy i urządzenia muszą być zabezpieczonymi przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów podczas ich załadunku i transportu, a pod koniec dnia roboczego – opróżnione i zaparkowane wyłącznie na terenie bazy magazynowo – transportowej. Ponadto, pojazdy powinny być wyposażone w urządzenia pomiarowe odpadów. 13) Wykonawca zobowiązany będzie do przekazywania Zamawiającemu sprawozdań półrocznych, o których mowa w art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r. poz. 1454 z późn. zm) w terminach wskazanych w ustawie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 26 lipca 2018r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami (Dz. U. z 2018r., poz. 1627), a w przypadku zmian, zgodnie z obowiązującymi wzorami. Wykonawca zobowiązany jest także zamieścić w sprawozdaniu informację o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Za nieosiągnięcie przez Wykonawcę wymaganych poziomów, o których mowa powyżej, zostaną nałożone kary, których wysokość zostanie wyliczona w sposób określony w art. 9x ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (jako iloczyn stawki opłaty za zmieszane odpady komunalne, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 290 ustawy Prawo ochrony środowiska, i brakującej masy odpadów komunalnych, wyrażonej w Mg, wymaganej do osiągnięcia odpowiedniego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami lub ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania). Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za nienależyte wykonanie zobowiązania, w szczególności za nieosiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, w szczególności Zamawiający w razie poniesienia konsekwencji finansowych (art. 9z ust. 2 i 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) za powyższe dochodzić będzie od Wykonawcy wyrównania poniesionej kary na zasadach wyrównania szkody. 16) W celu wykonania przez Zamawiającego obowiązku wnikającego z art. 9q ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj. sporządzenia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, Wykonawca zobowiązany będzie przekazań Zamawiającemu wszystkie informacje niezbędne do sporządzenia tego sprawozdania. Wykonawca zobowiązany będzie również do przekazania Zamawiającemu innych informacji wynikających z realizacji przedmiotu zamówienia, jeśli w trakcie realizacji zamówienia, na Zamawiającego zostanie nałożony obowiązek sporządzenia innych sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami. 17) Wykonawca zobowiązany będzie do przedkładania Zamawiającemu informacji dot. monitorowania prawidłowości prowadzenia zadeklarowanej selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości. 18) Wykonawca zobowiązany będzie do przedkładania Zamawiającemu – wraz z protokołem wykonania usług – kart przekazania odpadów do Stacji Segregacji Odpadów bądź innej instalacji do odbioru odpadów selektywnie zebranych za okres jednego miesiąca, zgodnie z obowiązującymi wzorami, o jakich mowa w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014r., poz. 1973) w terminie 14 dni roboczych od zakończenia miesiąca, którego dotyczą. 19) Ponadto Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do: a) realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą SIWZ, obowiązującymi przepisami prawa i umową; b) przestrzegania terminów dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia określonych w SIWZ i w – uzgodnionych uprzednio z Zamawiającym – harmonogramach odbioru odpadów; c) informowania mieszkańców o terminach odbioru odpadów określonych w – uzgodnionym uprzednio z Zamawiającym – harmonogramie odbioru w formie: ulotek dostarczanych mieszkańcom i zarządcom nieruchomości, ogłoszeń umieszczanych na tablicach i słupach informacyjnych na terenie wsi, umieszczenia harmonogramu na stronie internetowej Wykonawcy oraz w inny zwyczajowo przyjęty sposób, uzgodniony z sołtysami wsi oraz z Zamawiającym; d) przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ppoż. w trakcie realizacji zamówienia; e) usunięcia ewentualnych szkód powstałych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia z winy Wykonawcy, w szczególności: uszkodzeń dróg, chodników, ogrodzeń, altan śmietnikowych, pojemników na odpady komunalne; f) odbioru i transportu odpadów komunalnych również w przypadku, kiedy dojazd do nieruchomości, z których będą odbierane odpady będzie znacznie utrudniony, w szczególności z powodu remontu dróg, dojazdów itp. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy; g) umożliwiania wstępu na teren bazy magazynowo – transportowej przedstawicielom Zamawiającego, upoważnionym do przeprowadzania kontroli w zakresie realizacji postanowień ustawy o odpadach i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; h) zapewnienia przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia dostatecznej ilości środków technicznych, gwarantujących terminowe i jakościowe wykonanie usług będących przedmiotem zamówienia w ilości minimum jak w ofercie złożonej w postępowaniu przetargowym; i) odbierania i transportowania odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, w szczególności dotyczącymi wymagań w zakresie pojazdów; j) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z realizacja przedmiotu zamówienia, dotyczących w szczególności mieszkańców objętych przedmiotem zamówienia jak i Zamawiającego. 20) Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów. 3.4 Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ogólnej ilości odpadów objętej zakresem przedmiotu zamówienia w zależności od m.in. natężenia ruchu turystycznego w okresie letnim. W przypadku zwiększenia ogólnej ilości odpadów nie więcej niż 20% ilości przyjętej jako podstawa kalkulacji wartości zamówienia. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztu jednostkowego realizacji przedmiotu umowy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 90510000-5

Dodatkowe kody CPV: 90511000-2, 90512000-9, 90513100-7, 90513200-8, 90514000-3, 90533000-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/01/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 100000
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarnki Komunalnej
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Brzegi Dolne 1
Kod pocztowy: 38-700
Miejscowość: Ustrzyki Dolne
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 180000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 180000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 180000
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.


Data dodania: 2019-01-24 13:32

[powrot do treści ogłoszenia]
Ostatnio dodane
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2020-05-26
data dodania: 2020-04-08
data dodania: 2020-04-08
data dodania: 2020-03-04
data dodania: 2020-02-25
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2020-07-09
Newsletter
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 13 lipca 2020r. 18:49:09
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.