Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wynik ogłoszenia: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z budynków komunalnych, w których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na terenie Gminy Tyrawa Wołoska
Ogłoszenie nr 2450 - 2017 z dnia 2017-01-04 r.
Tyrawa Wołoska: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z budynków komunalnych, w których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na terenie Gminy Tyrawa Wołoska”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu
 
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 354401-2016
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 356396-2016
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tyrawa Wołoska, krajowy numer identyfikacyjny 37044076100000, ul. Tyrawa Wołoska  175, 38535   Tyrawa Wołoska, państwo Polska, woj. podkarpackie, tel. 134 656 931, faks , e-mail urzad@tyrawa.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z budynków komunalnych, w których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na terenie Gminy Tyrawa Wołoska”
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
 
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
3.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz z budynków komunalnych, w których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne położone na terenie Gminy Tyrawa Wołoska. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w całym okresie realizacji zamówienia odbiór odpadów z nieruchomości i transport: 3.1.1. zmieszanych odpadów komunalnych zgromadzonych w pojemnikach lub workach, 3.1.2. odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny, w pojemnikach lub workach obejmujących: a) papier i tekturę, b) opakowania z tworzyw sztucznych i opakowania wielomateriałowe, c) opakowania szklane bezbarwne i kolorowe, d) odpady niebezpieczne, e) odpady biodegradowalne, f) odpady higieniczne. 3.1.3. meble i inne odpady wielkogabarytowe, kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony, akumulatory, Odpady wymienione w pkt 3.1.1 i 3.1.2 podlegają odbiorowi jedynie w przypadku, gdy na pojemniku lub worku znajduje się etykieta z kodem kreskowym identyfikującym nieruchomość. Realizując transport odebranych z nieruchomości odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady zobowiązany jest do przekazania zmieszanych i selektywnie zebranych odpadów komunalnych do sortowni odpadów w Ustrzykach Dolnych wskazanej dla regionu południowo-wschodniego w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje transport odebranych odpadów do sortowni odpadów selektywnie zebranych i zmieszanych w Ustrzykach Dolnych. W zakres przedmiotu zamówienia nie wchodzą opłaty związane z zagospodarowaniem odpadów w sortowni. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany będzie zgodnie ze złożoną ofertą (bez dodatkowych opłat) w sposób określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tyrawa Wołoska. Wykonawca na własny koszt wyposaża nieruchomości w worki przeznaczone do selektywnego zbierania: 1) zielony o pojemności 80 l przeznaczony na opakowania szklane bezbarwne i kolorowe; worki powinny mieć grubość folii 0,07 mm oraz powinny być wykonane z folii o niskiej zawartości barwnika (przeźroczyste), aby umożliwić kontrolę zawartości bez otwierania worka, na workach powinien znajdować się nadruk o treści: „Tyrawa Wołoska - opakowania szklane”; 2) żółty o pojemności 120 l przeznaczony na opakowania z blachy stalowej i aluminiowej oraz metale, opakowania z tworzyw sztucznych i opakowania wielomateriałowe; worki powinny mieć grubość folii 0,06 mm oraz powinny być wykonane z folii o niskiej zawartości barwnika (przeźroczyste), aby umożliwić kontrolę zawartości bez otwierania worka, na workach powinien znajdować się nadruk o treści: „Tyrawa Wołoska - opakowania plastikowe”. 3) niebieski o pojemności 80 l przeznaczony na papie i tekturę; worki powinny mieć grubość folii 0,07 mm oraz powinny być wykonane z folii o niskiej zawartości barwnika (przeźroczyste), aby umożliwić kontrolę zawartości bez otwierania worka, na workach powinien znajdować się nadruk o treści: „Tyrawa Wołoska – papier i tektura”; 4) czerwony o pojemności 80 l przeznaczony na odpady niebezpieczne; worki powinny mieć grubość folii 0,07 mm oraz powinny być wykonane z folii o niskiej zawartości barwnika (przeźroczyste), aby umożliwić kontrolę zawartości bez otwierania worka, na workach powinien znajdować się nadruk o treści: „Tyrawa Wołoska – odpady niebezpieczne”; 5) brązowy o pojemności 80 l przeznaczony na odpady biodegradowalne; worki powinny mieć grubość folii 0,07 mm oraz powinny być wykonane z folii o niskiej zawartości barwnika (przeźroczyste), aby umożliwić kontrolę zawartości bez otwierania worka, na workach powinien znajdować się nadruk o treści: „Tyrawa Wołoska – odpady biodegradowalne”; 6) różowy o pojemności 80 l przeznaczony na odpady higieniczne; worki powinny mieć grubość folii 0,07 mm oraz powinny być wykonane z folii o niskiej zawartości barwnika (przeźroczyste), aby umożliwić kontrolę zawartości bez otwierania worka, na workach powinien znajdować się nadruk o treści: „Tyrawa Wołoska – odpady higieniczne”.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
 
II.5) Główny Kod CPV: 90500000-2
Dodatkowe kody CPV: 90511000-2, 90512000-9, 90513100-7, 90514000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
 
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
   
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/01/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT60000.00
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert2
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp z o.o.,  ,  Brzegi Dolne 1,  38-700,  Ustrzyki Dolne,  kraj/woj. podkarpackie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 64800,00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 64800,00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 104000,00
Waluta: PLN
 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.


Data dodania: 2017-01-04 13:13

[powrot do treści ogłoszenia]
Ostatnio dodane
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2019-03-11
data dodania: 2019-02-13
data dodania: 2019-01-15
data dodania: 2019-01-15
data dodania: 2019-01-15
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2019-03-19
Newsletter
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 19 marca 2019r. 22:33:51
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.