Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Remont dróg gminnych publicznych w miejscowości Rozpucie oraz Siemuszowa

ZMIANY:
2021-12-20 14:25:52: Dodano plik unieważnienie postępowania.pdf
2021-12-14 14:03:43: Dodano plik informacja z otwarcia.pdf
Więcej >>>
2021-12-14 10:30:14: Dodano plik Informacja o kwocie.pdf
2021-11-29 14:29:45: Dodano plik SWZ REMONT DRÓG GMINNYCH PUBLICZNYCH W M. ROZPUCIE ORAZ SIEMUSZOWA.docx
Opis przedmiotu zamówienia
 1. Przedmiotem zamówienia jest:
Przedmiotem zamówienia jest „Remont dróg gminnych publicznych w miejscowości Rozpucie oraz Siemuszowa”
 
DROGA nr G 117410
1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim.
2. Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi.
3. Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechaniczne, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20 cm.
4. Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręczne, grunt kategorii III-IV.
5. Podbudowa z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.
6. Podbudowa z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości Krotność=8.
7. Nawierzchnia z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, grubości warstw po uwałowania 10 cm.
DROGA NR G 117411
 1. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, lepiszcze: asfalt, mechaniczne obcinanie krawędzi, masa grysowo-żwirowa.
 2. Oczyszczanie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchni z bitumu.
 3. Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km, nawierzchnia gr. do 4 cm.
 4. Skropienie powierzchni asfaltem.
 5. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubości po zagęszczeniu 3 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t.
 6. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy Krotność=2.
 7. Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem.
 8. Wyróżnienie istniejącej podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczna, mieszanka mineralno-asfaltowa, ręcznie R = 1,000 M=0,000 S= 1,000
DROGA G 117404
1. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, lepiszcze: asfalt, mechaniczne obcinanie krawędzi, masa grysowo-żwirowa.
2. Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,0015 m3, grunt kategorii III.
3. Oczyszczanie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu.
4. Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km, nawierzchni gr. do 4 cm.
5. Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15 cm.
6. Skropienie nawierzchni asfaltem.
7. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t.
8. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 3 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t.
9. Skropienie nawierzni drogowej asfaltem.
10. Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka mineralno-asfaltowa, ręcznie R=1.000 M= 0,0000 S= 1.000.
 
 1. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
CPV – 45233142-6 – Roboty w zakresie remontu dróg
Tyrawa Wołoska, 2021.11.29
Numer sprawy: IIiGG.271.25.2021.DT
 
 
 
 
Specyfikacja
  warunków  zamówienia (SWZ)
 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129)
na roboty budowlane pn.
 
 
„Remont dróg gminnych publicznych w miejscowości Rozpucie oraz Siemuszowa”
 
 
 
 
 
 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozdział I. Nazwa oraz adres Zamawiającego
Pełna nazwa zamawiającego:                 Gmina Tyrawa Wołoska
Adres:                                                 38-535 Tyrawa Wołoska 175
NIP:                                                    6871785094
REGON                                              370440761
Numer telefonu:                                  (13) 4656931
Numer faksu:                                      (0-13) 4656924
Adres e-mail:                                      urząd@tyrawa.pl
Strona www:                                       www.tyrawa.com
http://bip.tyrawa.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-284
Godziny urzędowania:  poniedziałek – 7.30-18.00
wtorek-czwartek - 7.30-15.30
piątek – 7.30-13.00
 
Rozdział II. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia
www.tyrawa.com
http://bip.tyrawa.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-284
Rozdział III. Tryb udzielenia zamówienia
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1 Pzp oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”.
 
Rozdział IV. Informacja, czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.
 
Rozdział V. Opis przedmiotu zamówienia
 1. Przedmiotem zamówienia jest:
Przedmiotem zamówienia jest „Remont dróg gminnych publicznych w miejscowości Rozpucie oraz Siemuszowa”
 
DROGA nr G 117410
1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim.
2. Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi.
3. Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechaniczne, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20 cm.
4. Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręczne, grunt kategorii III-IV.
5. Podbudowa z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.
6. Podbudowa z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości Krotność=8.
7. Nawierzchnia z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, grubości warstw po uwałowania 10 cm.
DROGA NR G 117411
 1. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, lepiszcze: asfalt, mechaniczne obcinanie krawędzi, masa grysowo-żwirowa.
 2. Oczyszczanie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchni z bitumu.
 3. Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km, nawierzchnia gr. do 4 cm.
 4. Skropienie powierzchni asfaltem.
 5. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubości po zagęszczeniu 3 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t.
 6. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy Krotność=2.
 7. Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem.
 8. Wyróżnienie istniejącej podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczna, mieszanka mineralno-asfaltowa, ręcznie R = 1,000 M=0,000 S= 1,000
DROGA G 117404
1. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, lepiszcze: asfalt, mechaniczne obcinanie krawędzi, masa grysowo-żwirowa.
2. Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,0015 m3, grunt kategorii III.
3. Oczyszczanie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu.
4. Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km, nawierzchni gr. do 4 cm.
5. Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15 cm.
6. Skropienie nawierzchni asfaltem.
7. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t.
8. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 3 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t.
9. Skropienie nawierzni drogowej asfaltem.
10. Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka mineralno-asfaltowa, ręcznie R=1.000 M= 0,0000 S= 1.000.
 
 1. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
CPV – 45233142-6 – Roboty w zakresie remontu dróg
 
Rozdział VI. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia 5 miesięcy
 
Rozdział VII. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 7 do SWZ.
 
Rozdział VIII. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej - urzad@tyrawa.pl.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
6. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich  postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
7. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert):
1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych wyżej), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania).
2) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email urzad@tyrawa.pl
3) Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na adres email urzad@tyrawa.pl. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
 
Rozdział IX. Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69.
Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
Rozdział X. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami
1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Krystian Domaradzki, tel. 134656922,
email: kdomaradzki@tyrawa.pl, Dagmara Tomaszewska, tel. 134656926, e-mail: dtomaszewska@tyrawa.pl
2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania.
3. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
4. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert.
5. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 4, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 4, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
6. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 5, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
 
Rozdział XI. Termin związania ofertą
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj.
do dnia 14.01.2022 r.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonym w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.  Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.
 
Rozdział XII. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
3. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ;
2) zobowiązanie innego podmiotu, jeżeli wykonawca  polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby;
3) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
4) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru .
5. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
6. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej.
Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie z tego folderu Wykonawca zrobi folder (ZIP) (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania). W kolejnym kroku za pośrednictwem Aplikacji do szyfrowania Wykonawca zaszyfruje folder zawierający dokumenty składające się na ofertę.
Do oferty należy dołączyć wymagane wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.
8. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz przekazać je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.
9. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
10. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 
Rozdział XIII. Sposób i termin składania ofert
1. Ofertę należy złożyć do dnia 14.12.2021r. do godz. 1000.
2. Ofertę wraz z dokumentami opatrzonymi kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
3. Ofertę o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/
5. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.
6. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym w SWZ, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.
7. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
8. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu
9. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
 
Rozdział XIV. Termin otwarcia ofert.
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.12.2022 r., o godzinie 10.30.
2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.
3. Otwarcie ofert jest jawne.
4. Miejsce otwarcia ofert Urząd Gminy Tyrawa Wołoska 38-535 Tyrawa Wołoska 175.
5. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
6. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
- cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
7. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
 
Rozdział XV. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w oparciu o art. 108 ust. 1. ustawy Pzp:
1.            Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:
 1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
 1. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
 2. handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
 3. o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
 4. finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
 5. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
 6. powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
 7. przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
 8. o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
 
 1. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
 2. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
 3. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
 4. jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
 5. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 
Zamawiający żąda przedłożenia oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie ofert, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postepowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego  do tej samej grupy kapitałowej.
 
Rozdział XVI. Sposób obliczenia ceny.
1. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem Formularza Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.
2. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy określonymi w niniejszej SWZ. Stawka podatku VAT w przedmiotowym postępowaniu wynosi 23%.
3. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
4. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.
6. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w trakcie realizacji zamówienia.
7. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie, o której mowa w ust. 1, wykonawca ma obowiązek:
1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;
4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
8. Wzór Formularza Ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikować treść formularza.
 
Rozdział XVII. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposobu oceny ofert.
Oferty zostaną ocenione przez zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:
– cena  60%
- okres gwarancji i rękojmi  40%
 
Oferty zostaną ocenione przez zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:
1) Cena  60 % (oznaczona jako C)
 
Sposób przyznania punktów w kryterium „cena”:
cena najniższa
------------------------------------------------ x100 pkt x 60 %
cena oferty ocenianej
2) Okres gwarancji i rękojmi  40 % (oznaczony jako G)
Sposób przyznania punktów w kryterium „okres gwarancji i rękojmi”:
 1. udzielenie 12 miesięcznej gwarancji i rękojmi na roboty objęte zamówieniem – 0 pkt
 2. udzielenie 24 miesięcznej gwarancji i rękojmi na roboty objęte zamówieniem – 20 pkt
 3.  udzielenie 32 miesięcznej gwarancji i rękojmi na roboty objęte zamówieniem – 40 pkt
O – oferta badana
C- suma punktów w kryterium cena
G – suma punktów w kryterium okres gwarancji i rękojmi
Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
 
Rozdział XVIII. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.
3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.
4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik Nr 7 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.
5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) na żądanie Zamawiającego przedstawią umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie.
 
Rozdział XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy.
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.
2. Odwołanie przysługuje na:
2.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania  odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” Pzp.
 
Rozdział XX. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1
Zamawiający przewiduje wykluczenia wykonawców z postępowania, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
Rozdział XXI. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający odstępuje od wymagania podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający odstępuje od wymagania podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający odstępuje od wymagania podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca złoży:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie wykonał inwestycę budowę i/lub przebudowę i/lub remont dróg wartości robót minimum 150 000, 00 zł brutto;
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku w oparciu o uzupełniony przez wykonawcę – wykaz robót budowlanych.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku w oparciu o uzupełniony przez wykonawcę – wykaz robót budowlanych.
b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowania robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
W tym celu Wykonawca powinien  złożyć wykaz, z którego wynikałoby, że będzie dysponował kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku w oparciu o uzupełniony przez wykonawcę – potencjał techniczny.
2. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
4. Zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
7. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
8. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
9. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w złożonych oświadczeniach. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
 
Rozdział XXII. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych.
1. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia, spełniania warunków udziału w postępowaniu, wg załącznika nr 2 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa  stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania nw. podmiotowych środków dowodowych, zgodnie z art. 274 ustawy Pzp:
1) oświadczenie o grupie kapitałowej - załącznik nr 4 do SWZ ,
2) wykaz robót budowlanych - załącznik nr 5 do SWZ,
3) wykaz osób - załącznik nr 6 do SWZ ,
4) odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
 
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 2 pkt 4, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
1)         może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p dane umożliwiające dostęp do tych środków;
2)         podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1.
5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki w ofercie.
6. Zamawiający na podstawie art. 128 ustawy Pzp wezwie wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów, lub dokumenty te są niekompletne lub zawierają błędy, do ich złożenia,  uzupełnienia, poprawienia lub udzielenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
 
Rozdział XXIII. Opis części zamówienia
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 
Rozdział XXIV. Informacja dotycząca ofert wariantowych, w tym informacje o sposobie przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe.
Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.
 
Rozdział XXV. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95.
Zamawiający wymaga aby min 2 osoby wykonujące czynności na stanowiskach robotniczych podczas realizacji zamówienia było zatrudnionych u wykonawcy lub podwykonawcy  na podstawie umowy o pracę, określonej w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 t.j.). W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
 1. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
 2. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
 3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
 Wykonawca, na żądanie zamawiającego, w wyznaczonym terminie, przedłoży zamawiającemu:
- oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
- kopię umów o pracę , poświadczone za zgodność  z oryginałem. Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
W przypadku nie spełnienia opisanych wymagań , wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000,00 zł  od każdej mniej niż wymagana liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz w ciągu 7 dni zatrudni kolejną osobę na wyżej wymienionych warunkach  i przekaże zamawiającemu opisane dokumenty. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
 
Rozdział XXVI. Wymagania w zakresie zatrudnienie osób, o których mowa w art. 96 ust 2 pkt 2, jeżeli zamawiający przewiduje takie wymagania.
Zamawiający nie przewiduje żadnych wymagań w tym zakresie.
 
Rozdział XXVII. Informacja o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp.
Zamawiający nie przewiduje żadnych wymagań w tym zakresie.
 
Rozdział XXVIII. Wymagania dotyczące wadium
Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2 400,00 zł (słownie dwa tysiące osiemset złotych).
Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
 1. pieniądzu;
 2. gwarancjach bankowych;
 3. gwarancjach ubezpieczeniowych;
 4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.
Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 7 pkt 2-4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem  na konto Zamawiającego:
BGK 27 1130 1105 0005 2485 9520 0005
 
W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.
Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 7 pkt 2-4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy niewniesienie wadium lub wniesienie go w sposób nieprawidłowy lub nieutrzymywanie wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożenia wniosku o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 – stanowi bezwzględną przesłankę odrzucenia oferty
 
Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1)            upływu terminu związania ofertą;
2)            zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3)            unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
2.            Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:
1)            który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2)            którego oferta została odrzucona;
3)            po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
4)            po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
3.            Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w ust. 2, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX (Ustawa Pzp).
4.            Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
5.            Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.
6.            Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 (Ustawa Pzp), występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
1)            wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
2)            wykonawca, którego oferta została wybrana:
a)            odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b)           nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3)            zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana (Ustawa Pzp).
 
Rozdział XXIX. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 Pzp.
Zamawiający nie przewiduje udzielenie takich zamówień.
Rozdział XXX. Informacja dotycząca przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia.
Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez wykonawców wizji lokalnej lub sprawdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia.
 
Rozdział XXXI. Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
 
Rozdział XXXII. Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 
Rozdział XXXIII. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań, jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 60 i art. 121 Pzp.
Zamawiający nie przewiduje żadnych wymagań w tym zakresie.
 
Rozdział XXXIV. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową.
Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.
 
Rozdział XXXV. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230 Pzp.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
 
Rozdział. XXXVI. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.
Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.
 
Rozdział XXXVII. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej do dnia podpisania umowy, w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie Wykonawcy.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r., poz. 359).
4. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym.
5. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
6. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku formach, zgodnie z art. 450 ustawy Pzp.
W przypadku, gdy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać :
a) nazwę Wykonawcy i jego siedzibę (adres),
b) nazwę Beneficjenta (Zamawiającego),
c) nazwę Gwaranta lub Poręczyciela,
d) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
e) sformułowanie zobowiązanie gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie Zamawiającego, zawierające oświadczenie, że Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy w terminie wynikającym z umowy lub wykonał zamówienie objęte umową z nienależytą starannością.
f) termin obowiązywania gwarancji,
Gwarant nie może także uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków przez Zamawiającego lub też od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. W przypadku przedłożenia gwarancji nie zawierającej wymienionych elementów, bądź posiadającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
7. W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia, gwarancje/poręczenia te podlegać muszą prawu polskiemu. Wszystkie spory odnośnie gwarancji/poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich.
8. Zamawiający może, na wniosek wykonawcy wyrazić zgodę na zmianę formy wniesionego zabezpieczenia pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia i nie zmniejszenia jego wysokości.
9. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu, należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Gminy Tyrawa Wołoska. Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy kserokopię dokumentu wpłaty. Za termin wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy zamawiającego.
               
 
Rozdział XXXVIII. Klauzula RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) zwanego dalej RODO), uprzejmie informujemy że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Tyrawa Wołoska, z siedzibą w Tyrawie Wołoskiej, Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska.
 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, Panem Grzegorzem Wicińskim, kontakt pisemny za pomocą poczty  elektronicznej na adres mail: inspektor-odo@wp.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywających na Zamawiającym;
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 oraz art. 74 ustawy PZP;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
 7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
 8. Posiada Pani/Pan:
 1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
 3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
 4. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
 1. nie przysługuje Pani/Panu:
 1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
  gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 1. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska
  od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno
  z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
 
Załączniki do SWZ:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3 – Pisemne zobowiązanie podmiotu udostępniającego
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o grupie kapitałowej
Załącznik nr 5 – Wykaz robót budowlanych
Załącznik nr 6 – Wykaz osób
Załącznik nr 7 – Wzór umowy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 1
.........................................
(Wykonawca: nazwa, siedziba, )
FORMULARZ OFERTY
W postępowaniu pn:
„Remont dróg gminnych publicznych w miejscowości Rozpucie oraz Siemuszowa”
 
Wykonawca:
Nazwa: ..........................................................................................................................................................
Siedziba: ..........................................................................................................................................................
NIP ............................................, REGON ……………………, NR KRS ………………………
Adres e-mail: .....................................................................Nr telefonu/faksu: ……………………
Osoba do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialna za wykonanie zobowiązań umowy jest:
................................................. tel. kontaktowy: ..........................., e-mail: ………………………
1.OFERUJEMY wykonanie zamówienia  zgodnie z warunkami zawartymi w SWZ za wynagrodzeniem:
Za cenę brutto…………….................................................................................................................zł
Słownie: …………………………………………………………………………………………….zł
W tym podatek VAT………………………………………………………………………………..zł
Słownie: …………………………………………………………………………………………….zł
Cena netto ……………………………………………………………………………………….….zł
Słownie: ……………………………………………………………………………………….…....zł
Okres gwarancji i rękojmi  : …………………. miesięcy.
Oferta uwzględnia wszystkie składniki cenotwórcze niezbędne do wykonania zadania, w tym koszty materiałów, robocizny i sprzętu, gwarancji i innych elementów które są niezbędne do wykonania zamówienia. Oświadczamy jednocześnie, że akceptujemy ryczałtowe rozliczenie zamówienia, co oznacza wzięcie na siebie ciężaru wszystkich kosztów, nie przewidywanych na etapie składania oferty a niezbędnych do prawidłowego ukończenia zamówienia o ile ich poniesienie nie wynika z winy Zamawiającego.
Lp Zakres robót Jm ilość cena
1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim km 0,2  
2 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii III m3 100,00  
3 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20˙cm m2 240,00  
4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV m2 360,00  
5. Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20˙cm m2 600,00  
6 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości Krotność=8 m2 240,00  
7 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 10˙cm m2 600,00  
Droga nr G 117411 w m Rozpucie dz. nr ewid. 128
Suma cena netto:
VAT:
Suma cena brutto:
 
Droga nr G 117410 w m Rozpucie dz. nr ewid. 1095
Lp Zakres robót Jm ilość cena
1. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, lepiszcze: asfalt, mechaniczne obcinanie krawędzi, masa grysowo-żwirowa t 3,3  
2. Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu m2 1 647,00  
3. Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1˙km, nawierzchnia gr. do 4˙cm m2 1 647,00  
4. Skropienie nawierzchni asfaltem m2 1 647,00  
5. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 3˙cm, masa grysowa, samochód 5-10˙t m2 1 647,00  
6. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy
Krotność=2
m2 1 647,00  
7. Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 109,80  
8. Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka mineralno-asfaltowa, ręcznie
R = 1,000 M = 0,000  S = 1,000
t 10,98  
Suma cena netto:
VAT:
Suma cena brutto:
 
Droga nr G 117410 w m Siemuszowa dz. nr ewid. 330
Lp Zakres robót Jm ilość cena
1. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, lepiszcze: asfalt, mechaniczne obcinanie krawędzi, masa grysowo-żwirowa t 1,27  
2. Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii III m3 9,00  
3. Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu m2 770,00  
4. Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1˙km, nawierzchnia gr. do 4˙cm m2 770,00  
5. Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15˙cm m2 57,00  
6 Skropienie nawierzchni asfaltem m2 827,00  
7. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5˙cm, masa grysowa, samochód 5-10˙t m2 827,00  
8. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 3˙cm, masa grysowa, samochód 5-10˙t m2 827,00  
9. Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 52,00  
10. Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka mineralno-asfaltowa, ręcznie
R = 1,000 M = 0,000  S = 1,000
t 8,32  
Suma cena netto:
VAT:
Suma cena brutto:
 
 
 
2. Wymagany termin realizacji zamówienia 5 miesięcy.
3. OŚWIADCZAM/Y, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania – w terminach i pod warunkami w niej określonymi.
4. OŚWIADCZAM/Y, iż uzyskaliśmy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania umowy.
5. DEKLARUJĘ/EMY, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszym „FORMULARZU OFERTY” są kompletne, prawdziwe i rzetelne.
6. OŚWIADCZAM/Y, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. UWAŻAM/Y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni wraz z dniem upływu terminu składania ofert, tj. 14.01.2021
8. OŚWIADCZAM/Y, iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania stanowią informacje zawarte w następujących dokumentach:
……………………………………………………………………………………………
 (podać strony Oferty) .............................. - dołączone do oferty w pliku zaszyfrowanym.
9. OŚWIADCZAM/Y, że zamówienie zrealizuję/emy siłami własnymi/powierzę/ymy wykonanie zamówienia podwykonawcom w następującym zakresie *
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
10. OŚWIADCZAM/Y, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
 
11.  OFERTĘ niniejszą składam/y na ……...... kolejno ponumerowanych stronach.
12. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej Oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
13. Adres Wykonawcy, na który należy kierować korespondencję w trakcie postępowania:
………………………………………………………………………………………………….
tel. ………………………; fax……………………….…; e-mail …………..…………………………..
 
 
 
 
......................................,...........................                 ....................................................................
(miejscowość)   (data)                                                  (podpis osoby upoważnionej przez Wykonawcę)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 2
……………………………………..
(Wykonawca)
 
Oświadczenie
 o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  pn.
 
„Remont dróg gminnych publicznych w miejscowości Rozpucie oraz Siemuszowa”
 
1. Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. 2021 poz. 1129  ze zm.) Prawo zamówień publicznych, dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczam, co następuje:
 
Informacja dotycząca Wykonawcy:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w specyfikacji warunków zamówienia.
 
Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w specyfikacji warunków zamówienia, polegam na zasobach następującego podmiotu:
……………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………...…………………………………………….………………………………………………………………………………………………………..
w następującym zakresie: ………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
Podmiot, na którego powołuje się Wykonawca składa pisemne zobowiązanie oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów – załącznik nr 3 do SWZ.
 
Informacja dotycząca podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca:
Oświadczam, że podmiot, na którego zasoby powołuję się spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w specyfikacji warunków zamówienia w zakresie, w jakim się na nie powołuję.
 
2. Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.
Na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczam, co następuje:
 
Oświadczenie dotyczące Wykonawcy:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
 
2. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki w pkt. 1) do 3)
………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..………………….........…………………………………………………………………………………………………
 
Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca:
Oświadczam, że następujący podmiot, na którego zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu,
tj.……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
 
Oświadczenie dotyczące podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby powołuje się Wykonawca:
Oświadczam, że następujący podmiot, będący podwykonawcą:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
 
Oświadczenie dotyczące podanych informacji:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
 
Miejscowość i data : ............................................................
 
 
.............................................................................
Podpis osoby/osób upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 3
……………………………………..
(Wykonawca)
 
ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW
 
Ja/my, niżej podpisani, reprezentujący firmę ...........................................................................................
z siedzibą .................................................................................................................................................
zobowiązujemy się do oddania do dyspozycji Wykonawcy tj.
...................................................................................................................................................................
niezbędnych zasobów określonych w art. 118 ustawy Pzp, tj.
………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia na świadczenie usług w zakresie „Remont dróg gminnych publicznych w miejscowości Rozpucie oraz Siemuszowa”
Oświadczam, że:
a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
c) zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………..……
 
miejscowość, data ………………………………………
 
 
………………..………………….……………..
podpis i pieczątka osoby upoważnionej
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 4
……………………………………..
(Wykonawca)
 
OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ ZGODNIE Z ART. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Remont dróg gminnych publicznych w miejscowości Rozpucie oraz Siemuszowa”
realizowanego przez Gminę Tyrawa Wołoska, oświadczam, co następuje:
 należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust 1 pkt. 5 ustawy, w załączeniu przedkładam listę *
 nie należę do grupy kapitałowej *
* niepotrzebne skreślić
....................................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji)
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyżej są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
 
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
 
 
……………………..…………………………
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 5
……………………………………..
(Wykonawca)
 
„Remont dróg gminnych publicznych w miejscowości Rozpucie oraz Siemuszowa”
 
 
Wykaz wykonanych  robót
Lp. Nazwa wykonywanej roboty Wartość Data rozpoczęcia i zakończenia Nazwa zamawiającego
         
         
         
         
 
Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, że  roboty zostały wykonane należycie.
 
 
.................................................................                 ....................................................................
(miejscowość)   (data)                                        (podpis osoby upoważnionej przez Wykonawcę)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 6
……………………………………..
(Wykonawca)
 
„Remont dróg gminnych publicznych w miejscowości Rozpucie oraz Siemuszowa”
 
Wykaz osób,
 które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
Lp. Imię i nazwisko Kwalifikacje, uprawnienia, doświadczenie,
wykształcenie
Zakres wykonywanych czynności Informacja o podstawie do dysponowania osobami
   
 
     
         
 
 
 
 
     
         
 
 
 
 
     
   
 
     
 
Oświadczam, że osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia wskazane w powyższym załączniku posiadają wiedzę, doświadczenie i wymagane uprawnienia.
 
.................................................................                 ....................................................................
(miejscowość)   (data)                                         (podpis osoby upoważnionej przez Wykonawcę)
 
 
 
 
 
ZAŁĄCZNIK NR 7
UMOWA (projekt)
 
Zawarta w dniu …………. roku w Tyrawie Wołoskiej pomiędzy:
 
Gminą Tyrawa Wołoska, zwana w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
w imieniu której działają:
         1) Wójt Gminy – Teresa Brzeżawska-Juszczak
przy kontrasygnacie
         2) Skarbnika Gminy – Doroty Czuryło
a
………………………………………
………………………………………
NIP ……………….., REGON …………….
reprezentowana przez:
………………………
zwaną dalej "Wykonawcą" reprezentowanym przez:
 
 
została zawarta umowa o następującej treści:
 
§ 1
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następującego zadania:
„Remont dróg gminnych publicznych w miejscowości Rozpucie oraz Siemuszowa”
 
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacją projektowo – techniczną, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy.
 
3. Termin rozpoczęcia robót określonych w ust. 1 strony ustalają na dzień: …………….r., a zakończenia - na dzień ………………..r.
 
§ 2
 1. Zamawiający dostarczył Wykonawcy niezbędną dokumentacją będącą przedmiotem zadania, a w tym specyfikację zawartą w kosztorysie.
 2. Zamawiający może zlecić Wykonawcy wykonanie robót dodatkowych, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, za wynagrodzeniem obliczonym według cen ofertowych, podanych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.
 
§ 3
 1. Wartość robót objętych umową wynosi netto: …………… zł (słownie: …………………………………..) + 23 % VAT tj. …………. zł brutto (słownie: ……………………………………………….) z czego:
a) Remont drogi gminnej nr G 117410  w miejscowości Rozpucie w kwocie: ……………. zł netto + 23 % VAT tj. ……………….. zł brutto (słownie: …………………………………);
b) Remont drogi gminnej G 117411 w miejscowości Rozpucie  w kwocie: …………… zł +23% VAT tj. ………………… zł brutto (słownie: ………………………………..).
c) Remont drogi gminnej G 117404 w miejscowości Siemuszowa w kwocie: …………… zł +23% VAT tj. ………………… zł brutto (słownie: ………………………………..).
 1. Rozliczanie za przedmiot nastąpi fakturą końcową, po odbiorze przedmiotu umowy.
 2. Termin zapłaty faktury przez Zamawiającego wynosi 14 dni licząc od daty dostarczenia faktury do Zamawiającego.
 3. Faktura płatna będzie przelewem z konta Zamawiającego, na konto Wykonawcy.
 4. Płatnikiem wynagrodzenia oraz odbiorcą faktur za wykonanie przedmiotu umowy będzie:
 
Nabywca:
Gmina Tyrawa Wołoska
38-535 Tyrawa Wołoska 175
NIP 687-17-85-094
 
Odbiorca:
Urząd Gminy w Tyrawie Wołoskiej
38-535 Tyrawa Wołoska 175
 
Wykonawca oświadcza, że posiada rachunek bankowy, umożliwiający płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności oraz że rachunek bankowy znajduje się w elektronicznym wykazie, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.
 
 
§ 4
 1. Termin gwarancji wynosi …. miesiące na roboty licząc od daty odbioru końcowego.
 2. Pierwszy przegląd gwarancyjny będzie miał miejsce po ….. miesiącach od dnia zakończenia prac, a drugi na 2 miesiące przed upływem okresu gwarancji.
 3. Termin rękojmi wynosi ….. miesiące licząc od daty odbioru końcowego.
 
§ 5
 1. Odbiór końcowy robót wymienionych w § 1 ust. 1 nastąpi terminie do 14 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości robót do odbioru.
 2. Ewentualne usterki zapisane w protokole odbioru Wykonawca usunie w terminie 14 dni od daty sporządzenia protokołu.
 
§ 6
 1. Wykonawca za każdy dzień przekroczenia planowanego terminu wykonania robót zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% ceny umownej.
 2. Zamawiający za każdy dzień zwłoki w przeprowadzeniu odbioru częściowego lub końcowego zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 1% ceny umownej.
 3. W przypadku wystąpienia szkody przewyższającej karę umowną, strony mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego karę umowną.
 
§ 7
 1. Strony są obowiązane do współdziałania w realizacji umowy, w celu zapewnienia sprawnego przebiegu robót.
 2. Strony wyznaczają:
 
           Zamawiający – inspektora nadzoru w osobie: ……………..
           Wykonawca –  właściciel firmy: …………………………….
 
§ 8
 1. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:
  1. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
  2. złej sytuacji finansowej Wykonawcy nie gwarantującej prawidłowego wywiązania się z wykonania umowy,
  3. pozostawania w zwłoce przez Wykonawcę dłużej niż dwa tygodnie mimo uprzedniego wezwania wystosowanego przez Zamawiającego.
 2. Wykonawca może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:
  1. pozostawania w zwłoce przez Zamawiającego z zapłatą wynagrodzenia lub odbiorem robót ponad dwa tygodnie mimo poprzedniego wezwania wystosowanego przez Wykonawcę,
  2. zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego, że zaistniały wcześniej nieznane okoliczności, z powodu których nie będzie mógł się wywiązać ze zobowiązań umownych.
 3. Odstąpienie od umowy powinno mieć formę pisemną pod rygorem nieważności i zawierać Uzasadnienie.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy strony są zobowiązane do:
  1. niezwłocznego sporządzenia inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia,
  2. niezwłocznego sporządzenia inwentaryzacji materiałów, konstrukcji, urządzeń,
  3. zabezpieczenia robót na koszt strony odstępującej, chyba że odstąpienie od umowy zostało zawinione przez drugą stronę
  4. Wykonawca – uporządkowanie terenu budowy,
  5. Zamawiający – odbioru robót zgłoszonych do odbioru przez Wykonawcę, oraz objęcie dozorem terenu budowy,
  6. Zamawiający – zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za roboty wykonane, zwrotu Wykonawcy kosztu materiałów, konstrukcji, urządzeń nieprzydatnych do wykonywania innych robót oraz rozliczenia innych kosztów poniesionych przez Wykonawcę przed datą odstąpienia od umowy, w terminie miesiąca od dnia odstąpienia od umowy.
 
§ 9
1.         W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie: powszechnie obowiązujące przepisy prawa , a w tym w szczególności Kodeks Cywilny.
2.         Strony oświadczają, że podejmą wszelkie działania mające na celu polubowne rozwiązanie sporu.
3.         Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciom sądów powszechnych właściwych dla siedziby Zamawiającego.
 
 
§ 10
 1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Zmiana umowy w stosunku do treści oferty jest nieważna, chyba że konieczność wprowadzenia zmiany wynikała z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub też zmiana jest korzystna dla Zamawiającego.
 
 
§ 11
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego
i jeden dla Wykonawcy.
 
 
ZAMAWIAJĄCY:                                                               WYKONAWCA:
 
Data składania ofert:
2021-12-14 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2021-12-14 09:59:00
powrót
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłTomaszewska Dagmara 2021-11-29 14:28:00
PublikującyMichał Kocunik 2021-11-29 14:28:00
Modyfikował(a) Bożena Jasińska 2021-12-20 14:25:52
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Remont dróg gminnych 79.39 KbPlik doc
2. Informacja o kwocie 23.55 KbPlik pdf
3. Informacja z otwarcia 146.17 KbPlik pdf
4. Unieważnienie postępowania 62.33 KbPlik pdf

Ostatnio dodane
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2022-09-30
data dodania: 2022-09-30
data dodania: 2022-09-30
data dodania: 2022-09-02
data dodania: 2022-09-02
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2022-12-07
data dodania: 2022-12-06
data dodania: 2022-12-02
Newsletter
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 07 grudnia 2022r. 18:34:50
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.