Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady, położonych na obszarze Gminy Tyrawa Wołoska i ich zagospodarowanie

ZMIANY:
2019-01-24 13:31:13: Dodano wynik do przetargu
2019-01-11 14:01:34: Dodano plik wybor oferty śmieci 2018.pdf
Więcej >>>
2018-12-21 13:52:13: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
Ogłoszenie nr 660816-N-2018 z dnia 2018-12-12 r.

Gmina Tyrawa Wołoska: Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady, położonych na obszarze Gminy Tyrawa Wołoska i ich zagospodarowanie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tyrawa Wołoska, krajowy numer identyfikacyjny 37044076100000, ul. Tyrawa Wołoska  175 , 38535   Tyrawa Wołoska, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 134 656 931, e-mail urzad@tyrawa.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.tyrawa.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.bip.tyrawa.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.bip.tyrawa.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.bip.tyrawa.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie osobiście lub za pośrednictwem operatora lub kuriera.
Adres:
Urząd Gminy Tyrawa Wołoska, 38-535 Tyrawa Wołoska 175, Sekretariat Urzędu

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady, położonych na obszarze Gminy Tyrawa Wołoska i ich zagospodarowanie
Numer referencyjny: IIiGG.271.25.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady, zwanych dalej „nieruchomościami”, położonych na obszarze Gminy Tyrawa Wołoska i ich zagospodarowanie. 3.1 Ogólna charakterystyka Gminy Tyrawa Wołoska (dane służące oszacowaniu wartości oferty):  Powierzchnia Gminy wynosi: ok. 69 km2.  Liczba ludności (wg. założonych deklaracji) wynosi: ok. 1574 osób,  Z obszaru Gminy w I półroczu 2018r. odebrano niżej wymienione odpady komunalne w ilości ok: * niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 20 03 01): 57,42 Mg, * opakowania z tworzyw sztucznych i metale (kod 15 01 02): 8,28 Mg, * opakowania ze szkła (kod 15 01 07): 15,40 Mg, * opakowania z papieru i tektury ( kod 15 01 01): 1,52 Mg, * odpady wielkogabarytowe (kod 20 03 07): 7,66 Mg, * urządzenia zawierające freony (kod 20 01 23): 1,02 Mg, * zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23, zawierające niebezpieczne składniki (kod 20 01 35*): 1,26 Mg, * zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 i 20 01 35 (kod 20 01 36): 1,00 Mg, 3.2 Przyjęta do kalkulacji wartości zamówienia ilość odpadów komunalnych: W okresie realizacji zamówienia (od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.) przyjęto: około 120 Mg odpadów komunalnych niesegregowanych oraz około 80 Mg odpadów segregowanych. 3.3 Opis przedmiotu zamówienia 1) zakres przedmiotu zamówienia – w całym okresie realizacji zamówienia – obejmuje odbiór od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie: a) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (kod 20 03 01), zgromadzonych w pojemnikach lub workach oznaczonych napisem „GMINA TYRAWA WOŁOSKA”; b) odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny w pojemnikach lub workach oznaczonych napisem „GMINA TYRAWA WOŁOSKA”, obejmujących:  papier i tekturę (kod 15 01 01, 20 01 01),  szkło (kod 15 01 07, 20 01 02),  tworzywa sztuczne (kod 15 01 02, 20 01 39),  metal (kod 15 01 04, 20 01 40),  odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji (kod 20 01 08), c) odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny obejmujących:  odpady wielkogabarytowe (kod 20 03 07),  zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (w szczególności kod 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36),  baterie i akumulatory ( w szczególności 20 01 33*, 20 01 34),  zużyte opony (16 01 03);  przeterminowane leki i chemikalia (w szczególności 20 01 31*, 20 01 32, 20 01 13*, 20 01 25, 20 01 27*), d) odpady wskazane w ppkt c, obejmujące: odpady wielkogabarytowe, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, baterie i akumulatory, chemikalia, zużyte opony. Wykonawca zobowiązany będzie odbierać z terenu nieruchomości dwa razy w roku oddzielnym transportem. 2) Wykonawca będzie zobowiązany – w całym okresie realizacji zamówienia – odbierać od właścicieli nieruchomości odpady budowlane i rozbiórkowe (kod 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07) z prowadzonych samodzielnie remontów, w drodze zgłoszenia konieczności odbioru przez prowadzącego remont, za opłatą uiszczaną przez prowadzącego remont na rzecz Wykonawcy. Przedmiot zamówienia nie obejmuje odbioru wymienionych w niniejszym punkcie odpadów. 3) Wykonawca odbiera od właścicieli nieruchomości każdą zebraną ilość wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia odpadów komunalnych według opracowanego przez Wykonawcę harmonogramu odbioru, uzgodnionego z Zamawiającym, uwzględniającego częstotliwość odbioru określoną w Załączniku nr 7 do SIWZ. 4) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje transport odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do instalacji przewidzianej do obsługi regionu, zgodnie z Uchwałą nr XLI/716/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/552/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022 (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 2017 r. poz.222). 5) Wykonawca – podczas realizacji zamówienia – zobowiązany będzie zapewnić osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z: a) art. 3 ust. 2 pkt 7, art. 3b i art. 3c ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r. poz. 1454 z późn. zm.); b) rozporządzeniem Ministra Środowiska z 14 grudnia 2016r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016r., poz. 2167), c) rozporządzeniem ministra Środowiska z 25 maja 2012r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. z 2012r., poz. 676), d) Uchwałą nr XLI/716/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/552/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022 (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 2017 r. poz.222). 6)Przedmiot zamówienia nie obejmuje dostarczenia właścicielom nieruchomości pojemników służących do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz pojemników do selektywnej zbiórki. Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczanie właścicielom nieruchomości worków służących do gromadzenia odpadów komunalnych do selektywnej zbiórki. 7) Opady segregowane i zmieszane Wykonawca sprawdza: - prawidłowość oznaczenia worków z odpadami segregowanymi i niesegregowanymi (za pomocą czytnika) – stale. Wykonawca zobowiązany jest do ewidencjonowania odebranych pojemników oraz worków, zarówno na odpady zmieszane, jaki i segregowane, poprzez odczytywanie kodów wielowymiarowych (2D) nalepionych na workach i pojemnikach na odpady komunalne. 8.1) Wykonawca jest zobowiązany do odczytu kodów kreskowych z worków z odpadami komunalnymi oraz dostarczenie Zamawiającemu plików w formacie txt zawierających odczytane kody kreskowe i daty oraz godzinę ich odczytu, 1 raz w miesiącu. 8.2) Wykonawca jest zobowiązany wyposażyć się w urządzenia do odczytu kodów kreskowych we własnym zakresie. Zamawiający nie przewiduje zakupu i wyposażenia wykonawców w urządzenia do odczytu kodów kreskowych. Zamawiający nie przekaże wykonawcy danych osobowych zawartych w kodach kreskowych. 8.3) Opis formatu danych z odczytu kodów kreskowych: Poszczególne rekordy w pliku powinny być oddzielone znakiem końca linii. Jako separatora kolumn należy użyć znaku średnika ",". W pierwszej linii pliku powinien znaleźć się wpis "DGK" który informuje program śmieciowy o formacie pliku Data,Godzina,,Kod Format zapisu daty: dd/mm/yyyy Format zapisu godziny: gg:mm:ss Kod kreskowy: EAN13 Wszystkie pola w pliku są typu znakowego. Struktura pliku: DATA,GODZINA,,KOD_KRESKOWY Przykładowa treść pliku jaki może zostać wczytany przez program: DGK 09/02/18,12:00:00,,1406007701039 09/02/18,12:00:00,,1406015500624 09/02/18,12:00:00,,1406000400748 9) Wybrany Wykonawca – niezwłocznie po podpisaniu umowy – otrzyma od Zamawiającego szczegółowy wykaz nieruchomości, z których odbierane będą odpady. Zamawiający – w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia – będzie przekazywał Wykonawcy informacje o wszystkich zmianach w wykazie, w formie pisemnej, w terminie do 14 dni roboczych od dnia nastąpienia zmiany. 10) W zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca nie może mieszać selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli nieruchomości. 11) W zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do monitorowania prawidłowości prowadzenia zadeklarowanej selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości. W przypadku stwierdzenia braku odpowiedniej segregacji odpadów, Wykonawca przyjmuje je jako zmieszane odpady komunalne i w terminie 7 dni roboczych od dnia odebrania odpadów zawiadamia o tym Zamawiającego. Zawiadomienie następuje w formie pisemnej i zawiera: dokładny adres (lokalizację nieruchomości, na której powstają odpady), dzień stwierdzenia nieprawidłowości, ilość i rodzaj odebranych odpadów. 12) Wykonawca zobowiązywany jest do spełnienia wymagań określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013r., poz. 122), tj. dysponuje odpowiednią bazą magazynowo – transportową oraz pojazdami i urządzeniami, umożliwiającymi realizacje przedmiotu zamówienia. Wykonawca – w zakresie realizacji zmówienia – zobowiązywany jest do zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego i sanitarnego pojazdów i urządzeń służących do odbioru odpadów komunalnych. Pojazdy i urządzenia muszą być zabezpieczonymi przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów podczas ich załadunku i transportu, a pod koniec dnia roboczego – opróżnione i zaparkowane wyłącznie na terenie bazy magazynowo – transportowej. Ponadto, pojazdy powinny być wyposażone w urządzenia pomiarowe odpadów. 13) Wykonawca zobowiązany będzie do przekazywania Zamawiającemu sprawozdań półrocznych, o których mowa w art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r. poz. 1454 z późn. zm) w terminach wskazanych w ustawie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 26 lipca 2018r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami (Dz. U. z 2018r., poz. 1627), a w przypadku zmian, zgodnie z obowiązującymi wzorami. Wykonawca zobowiązany jest także zamieścić w sprawozdaniu informację o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Za nieosiągnięcie przez Wykonawcę wymaganych poziomów, o których mowa powyżej, zostaną nałożone kary, których wysokość zostanie wyliczona w sposób określony w art. 9x ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (jako iloczyn stawki opłaty za zmieszane odpady komunalne, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 290 ustawy Prawo ochrony środowiska, i brakującej masy odpadów komunalnych, wyrażonej w Mg, wymaganej do osiągnięcia odpowiedniego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami lub ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania). Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za nienależyte wykonanie zobowiązania, w szczególności za nieosiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, w szczególności Zamawiający w razie poniesienia konsekwencji finansowych (art. 9z ust. 2 i 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) za powyższe dochodzić będzie od Wykonawcy wyrównania poniesionej kary na zasadach wyrównania szkody. 16) W celu wykonania przez Zamawiającego obowiązku wnikającego z art. 9q ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj. sporządzenia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, Wykonawca zobowiązany będzie przekazań Zamawiającemu wszystkie informacje niezbędne do sporządzenia tego sprawozdania. Wykonawca zobowiązany będzie również do przekazania Zamawiającemu innych informacji wynikających z realizacji przedmiotu zamówienia, jeśli w trakcie realizacji zamówienia, na Zamawiającego zostanie nałożony obowiązek sporządzenia innych sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami. 17) Wykonawca zobowiązany będzie do przedkładania Zamawiającemu informacji dot. monitorowania prawidłowości prowadzenia zadeklarowanej selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości. 18) Wykonawca zobowiązany będzie do przedkładania Zamawiającemu – wraz z protokołem wykonania usług – kart przekazania odpadów do Stacji Segregacji Odpadów bądź innej instalacji do odbioru odpadów selektywnie zebranych za okres jednego miesiąca, zgodnie z obowiązującymi wzorami, o jakich mowa w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014r., poz. 1973) w terminie 14 dni roboczych od zakończenia miesiąca, którego dotyczą. 19) Ponadto Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do: a) realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą SIWZ, obowiązującymi przepisami prawa i umową; b) przestrzegania terminów dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia określonych w SIWZ i w – uzgodnionych uprzednio z Zamawiającym – harmonogramach odbioru odpadów; c) informowania mieszkańców o terminach odbioru odpadów określonych w – uzgodnionym uprzednio z Zamawiającym – harmonogramie odbioru w formie: ulotek dostarczanych mieszkańcom i zarządcom nieruchomości, ogłoszeń umieszczanych na tablicach i słupach informacyjnych na terenie wsi, umieszczenia harmonogramu na stronie internetowej Wykonawcy oraz w inny zwyczajowo przyjęty sposób, uzgodniony z sołtysami wsi oraz z Zamawiającym; d) przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ppoż. w trakcie realizacji zamówienia; e) usunięcia ewentualnych szkód powstałych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia z winy Wykonawcy, w szczególności: uszkodzeń dróg, chodników, ogrodzeń, altan śmietnikowych, pojemników na odpady komunalne; f) odbioru i transportu odpadów komunalnych również w przypadku, kiedy dojazd do nieruchomości, z których będą odbierane odpady będzie znacznie utrudniony, w szczególności z powodu remontu dróg, dojazdów itp. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy; g) umożliwiania wstępu na teren bazy magazynowo – transportowej przedstawicielom Zamawiającego, upoważnionym do przeprowadzania kontroli w zakresie realizacji postanowień ustawy o odpadach i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; h) zapewnienia przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia dostatecznej ilości środków technicznych, gwarantujących terminowe i jakościowe wykonanie usług będących przedmiotem zamówienia w ilości minimum jak w ofercie złożonej w postępowaniu przetargowym; i) odbierania i transportowania odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, w szczególności dotyczącymi wymagań w zakresie pojazdów; j) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z realizacja przedmiotu zamówienia, dotyczących w szczególności mieszkańców objętych przedmiotem zamówienia jak i Zamawiającego. 20) Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów. 3.4 Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ogólnej ilości odpadów objętej zakresem przedmiotu zamówienia w zależności od m.in. natężenia ruchu turystycznego w okresie letnim. W przypadku zwiększenia ogólnej ilości odpadów nie więcej niż 20% ilości przyjętej jako podstawa kalkulacji wartości zamówienia. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztu jednostkowego realizacji przedmiotu umowy.

II.5) Główny kod CPV: 90510000-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90511000-2
90512000-9
90513100-7
90513200-8
90514000-3
90533000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Wykonawca winien wykazać, że: - jest wpisany do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, - posiada zezwolenie na transport odpadów komunalnych wydane na podstawie art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2018r., poz. 21), - posiada zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydane na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2018r., poz. 21) lub oświadczenie o zawarciu umowy z podmiotami posiadającymi odpowiednie instalacje i zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Ocena tego warunku będzie dokonana przez Zamawiającego na podstawie złożonych w/w dokumentów wg formuły spełnia - nie spełnia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca winien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena tego warunku będzie dokonana przez Zamawiającego na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia - nie spełnia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca składający ofertę wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 usługę polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych w ilości nie mniejszej niż 100 Mg w okresie jednego roku. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu usług i dowodów potwierdzających, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany przez Zamawiającego do dostarczenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, następujących dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, określonych poniżej: a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy; b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany przez Zamawiającego do dostarczenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej i zdolności technicznej lub zawodowej, określonych w § 5 ust. 5.2.1: - jest wpisany do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, - posiada zezwolenie na transport odpadów komunalnych wydane na podstawie art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2018r., poz. 21), - posiada zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydane na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2018r., poz. 21) lub oświadczenie o zawarciu umowy z podmiotami posiadającymi odpowiednie instalacje i zezwolenia na przetwarzanie odpadów,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - wg załącznika nr 6 do SIWZ,
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
oferowana cena 60,00
termin płatności faktury 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści umowy w stosunku do oferty w szczególności w przypadkach: 1) w razie zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia, 2) wystąpienia urzędowej zmiany stawki podatku VAT po dacie zawarcia umowy, 3) zmiany formy organizacyjno prawnej, przekształcenia lub połączenia wykonawców. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-12-21, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Data składania ofert:
2018-12-21 10:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłDudka Ewa 2018-12-12 13:30:00
PublikującyPaweł Malarczuk 2018-12-12 13:31:35
Modyfikował(a) Paweł Malarczuk 2019-01-24 13:31:13
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ. 76.45 KbPlik doc
2. Zał. nr 1. 17.60 KbPlik doc
3. Zał. nr 2. 19.24 KbPlik doc
4. Zał. nr 3. 21.74 KbPlik doc
5. Zał. nr 4. 15.16 KbPlik doc
6. Zał. nr 5 127.50 KbPlik doc
7. ZAł. nr 6 32.00 KbPlik doc
8. Zał. nr 7 30.00 KbPlik doc
9. Zał. nr 8 130.00 KbPlik doc
10. Informacja z otwarcia ofert.pdf 258.62 KbPlik pdf
11. wybor oferty śmieci 2018.pdf 669.26 KbPlik pdf

Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 01 marca 2021r. 02:53:05
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.