Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z budynków komunalnych, w których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na terenie Gminy Tyrawa Wołoska

ZMIANY:
2017-12-14 10:13:44: Dodano wynik do przetargu
2017-12-05 13:28:20: Dodano plik skanowanie0008.pdf
Więcej >>>
2017-11-24 10:43:15: Dodano plik zal._nr_8_szczeg_opis_przedmiotu_zamowienia.doc
2017-11-24 10:41:45: Dodano plik zal._nr_7_wzor_umowy.docx
2017-11-24 10:41:19: Dodano plik Zal._nr_6_oswiadcz_o_grupie_kapitalowej.docx
2017-11-24 10:40:00: Dodano plik zal._nr_5_wzor_wykaz_sprzetu.doc
2017-11-24 10:39:30: Dodano plik zal._nr_4_wzor_wykaz_uslug.doc
2017-11-24 10:38:43: Dodano plik zal._nr_3_oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia.docx
2017-11-24 10:37:49: Dodano plik zal._nr_2_oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu-postepowanie-jednoetapowe.docx
2017-11-24 10:32:36: Dodano plik Zal._nr_1_formularz_ofertowy.docx
2017-11-24 10:30:37: Dodano plik SIWZ.pdf
Ogłoszenie nr 621455-N-2017 z dnia 2017-11-24 r.
 
Gmina Tyrawa Wołoska: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z budynków komunalnych, w których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, na terenie Gminy Tyrawa Wołoska w 2018 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tyrawa Wołoska, krajowy numer identyfikacyjny 37044076100000, ul. Tyrawa Wołoska  175 , 38535   Tyrawa Wołoska, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 134 656 931, e-mail urzad@tyrawa.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.tyrawa.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.tyrawa.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.tyrawa.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
nie
Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z budynków komunalnych, w których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, na terenie Gminy Tyrawa Wołoska w 2018 r.
Numer referencyjny: IIiGG.271.10.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: I. Opis Przedmiotu Zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w sposób zapewniający osiągniecie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz z budynków komunalnych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na terenie Gminy Tyrawa Wołoska. Na terenie Gminy Tyrawa Wołoska obowiązywał będzie system mieszany pojemnikowo – workowy zbiórki odpadów komunalnych, tj. odpady będą gromadzone w pojemnikach i workach. 2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje w całym okresie realizacji zamówienia odbiór z nieruchomości, transport i zagospodarowanie: 1) zmieszanych odpadów komunalnych zgromadzonych w pojemnikach lub workach foliowych w kolorze czarnym o poj. 120 l. 2) odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny, w pojemnikach lub workach których rodzaje obejmuje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. ( Dz. U. 2017 poz. 19), tj.: a) kolor niebieski - papier i tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, z czego pojemniki oznaczone napisem „Papier”, b) kolor żółty – metale żelazne i nieżelazne, w tym odpady opakowaniowe z metali oraz tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych i odpady opakowaniowe wielomateriałowe, z czego pojemniki oznaczone „Metale i tworzywa sztuczne”, c) kolor zielony – szkło bezbarwne i kolorowe, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, z czego pojemniki oznaczone są napisem „Szkło” d) kolor brązowy – odpady kuchenne ulegające biodegradacji i odpady ulegające biodegradacji ( odpady zielone ), z czego pojemniki oznaczone napisem „Bio” Worki o pojemności 110 – 120 l. będą oznaczone nazwą Gminy i rodzajem odpadów na które są przeznaczone. Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji zadania wyposaży właścicieli nieruchomości w 2 komplety worków ( w kolorach jak wyżej ) do selektywnej zbiórki odpadów. Przy każdorazowym odbiorze odpadów selektywnie zbieranych Wykonawca wyposaży właścicieli nieruchomości, od których odebrano ww. odpady w worki, w takiej samej ilości i rodzaju jakie zostały odebrane. 3) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, sprzęt AGD ( kod 20 03 07), kompletnego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ( kody 20 01 23, 20 01 35 i 20 01 36 ), zużyte opony ( kod 16 01 03 ) na zasadach zgodnych z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie Tyrawa Wołoska. 4) odpadów niebezpiecznych, zbieranych selektywnie w punktach zbiórki przeterminowanych leków i baterii ( szacunkowa ilość 3 ) po każdorazowym zapełnieniu pojemników. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia pojemników na określone w niniejszym pkt odpady w miejscach wskazanych przez Zamawiającego w całym okresie świadczenia usługi. Pojemniki wykonane z polietylenu, o pojemności od 50 l do 100 ol wyposażone w szczelna pokrywę z otworem, oznaczone odpowiednim napisem. 3. Odpady wymienione w pkt 2 ppkt 1 i 2, które zostały zgromadzone w pojemnikach lub workach podlegają odbiorowi jedynie w przypadku, gdy na pojemniku lub worku znajduje się etykieta z kodem kreskowym identyfikującym nieruchomość. 4. Odbiór i zagospodarowanie odpadów winno być zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi, w szczególności: Zgodnie z art. 9e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1289 ) podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest zobowiązany do: - przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości oraz z budynków komunalnych , w których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, selektywnie zebranych odpadów komunalnych bezpośrednio lub za pośrednictwem innego zbierającego odpady do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postepowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013 r. poz.21), Wykonawca ma obowiązek zagospodarować odebrane odpady komunalne w sposób zapewniający osiągniecie określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. 2016 r. poz. 2167) poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku następujących frakcji odpadów: papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło, metal tj. w roku 2018 – co najmniej 30%, - osiągnięte przez Wykonawcę poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku, obliczane będą na podstawie wzorów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2167), - w celu osiągnięcia poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku wskazanych frakcji odpadów, Wykonawca obowiązany jest do maksymalnego ułatwienia mieszkańcom nieruchomości pozbywania się odpadów papieru i tektury, tworzyw sztucznych, szkła, powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych oraz z budynków komunalnych w których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, m.in. poprzez odbieranie ww. odpadów zebranych w sposób selektywny „ u źródła”, - przekazywanie odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania bezpośrednio do regionalnej lub zastępczej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, ze szczególnym uwzględnieniem instalacji właściwej dla Regionu Południowo-Wschodniego, do którego to Regionu, zgodnie z Uchwałą nr XXXI/551/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego, przynależy Gmina Tyrawa Wołoska. Odbiór odpadów komunalnych przez regionalną lub zastępczą instalację do zagospodarowania odpadów uwzględnioną w WPGO zapewnia sobie Wykonawca. 5 . W związku z realizacją zamówienia Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie odpadami, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

II.5) Główny kod CPV: 90500000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90511000-2
90512000-9
90513100-7
90514000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2018-01-01   lub zakończenia: 2018-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: a) wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Tyrawa Wołoska, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy, o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. 2017 r. poz. 1289 ) b) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów komunalnych objętych przedmiotem zamówienia wydane przez właściwy organ zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ), c) wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2015 r. poz. 1688).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 5.3.2. warunku dotyczącego zdolności zawodowej, wykażą że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej jedną usługę obejmującą swym zakresem odbiór odpadów komunalnych o łącznej masie co najmniej 200 Mg, z obszaru obejmującego minimum 2 000 mieszkańców oraz której czas realizacji obejmował co najmniej 12 następujących po sobie miesięcy. 5.3.3. warunku dotyczącego zdolności technicznej, wykażą że dysponują: 5.3.3.1 wyposażeniem umożliwiającym odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz transport odpadów, tj. a) co najmniej dwoma pojazdami specjalistycznymi bezpylnymi z funkcją kompaktującą o kubaturze co najmniej 12 m3, przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z pojemników o poj.: 60 l, 120 l i 1100 l i worków, zabezpieczonymi przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów podczas ich załadunku i transportu, b) co najmniej jednym pojazdem specjalistycznym bezpylnym o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg do odbioru odpadów z nieruchomości usytuowanych przy drogach o szerokości 2,5 m, c) co najmniej dwoma pojazdami, przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych z pojemników ( i worków) oraz odpadów wielkogabarytowych, zabezpieczonymi przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów podczas ich załadunku i transportu, 5.3.3.2 bazą magazynowo – transportową spełniająca wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ( Dz.U. z 2013 r. poz. 122 ).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
6.3.2 odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
5.7.2 wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Tyrawa Wołoska w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy. 5.7.3 aktualne zezwolenie na transport odpadów wydane przez właściwy organ na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987) lub zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów komunalnych objętych przedmiotem zamówienia wydanym na podstawie przepisów uchylonej ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.) stosownie do przepisu art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987), 5.7.4 wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2015 r. poz. 1688). Zamawiający dopuszcza w miejsce dokumentu określonego w pkt 5.7.4 przedłożenie wpisu do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny wraz z numerem rejestrowym nadawanym przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zgodnie z art. 8 i 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495), który na mocy przepisu art. 234 ust. 3 ustawy o odpadach zachowuje ważność. 5.7.5 wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie wg wzoru na załączniku nr 4 do SIWZ. Przez dowody, o których mowa powyżej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U .z 2016 poz. 1126) rozumie się: a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; b) oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w lit. a). 5.7.6 wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – wg wzoru na załączniku nr 5 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
11.5.2 Formularz ofertowy (wg załącznika nr 1) – w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną 11.5.3 Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych ( dotyczy również wspólników spółki cywilnej). 11.5.4 Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku, gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 6.14 Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony zamawiającego) przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP) – wg załącznika Nr 6. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
9.1 Składający ofertę winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 2.200,00 PLN (słownie: dwa tysiące dwieście złotych 00/100 PLN). 9.2 Wadium może być wnoszone w następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2016 poz. 359 )

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Oferowana cena 60,00
Częstotliwość odbioru odpadów wielkogabarytowych 10,00
Odległość bazy magazynowo-transportowej od granicy gminy Tyrawa Wołoska 15,00
Wysokość kar umownych za niedotrzymanie terminów określonych w harmonogramie odbioru odpadów komunal 15,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Na podstawie art. 144 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ) zamawiający przewiduje dokonanie zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następujących przypadkach: a) Odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części zamówienia i związanej z tym zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu zamówienia, powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych, b) wprowadzenia zmian w zakresie sposobu spełniania przez Wykonawcę świadczenia odbierania i zagospodarowania odpadów w przypadku zmian przepisów prawa powszechnie obowiązującego wpływających na sposób spełnienia świadczenia, c) dopuszczalne są zmiany wysokości wynagrodzenia w razie zmiany stawki podatku od towarów i usług. d) wydłużenie terminu realizacji zamówienia, w przypadku przedłużającej się procedury przetargowej mającej na celu wybór nowego Wykonawcy usług, do momentu podpisania z nim umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-12-05, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Data składania ofert:
2017-12-05 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2017-12-05 10:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłBurak Janusz 2017-11-16 10:21:00
PublikującyBożena Jasińska 2017-11-24 10:21:00
Modyfikował(a) Paweł Malarczuk 2017-12-14 10:13:44
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 9.37 MBPlik pdf
2. Formularz ofertowy 26.65 KbPlik doc
3. Ośwoadczenie z art 25a ust 1Pzp 21.25 KbPlik doc
4. Ośwoadczenie z art 25a ust 1Pzp - wykluczenia 21.67 KbPlik doc
5. Wykaz uslug 118.50 KbPlik doc
6. Wykaz sprzętu 60.00 KbPlik doc
7. Oświadczenie o grupie kapitałowej 15.38 KbPlik doc
8. Wzór umowy 41.22 KbPlik doc
9. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 98.50 KbPlik doc
10. Informacja zamieszczona na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2017 poz. 1579) 578.90 KbPlik pdf

Ostatnio dodane
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2020-05-26
data dodania: 2020-04-08
data dodania: 2020-04-08
data dodania: 2020-03-04
data dodania: 2020-02-25
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2020-07-09
Newsletter
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 13 lipca 2020r. 23:49:42
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.