Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z budynków komunalnych, w których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na terenie Gminy Tyrawa Wołoska

ZMIANY:
2017-01-04 13:12:41: Dodano wynik do przetargu
2016-12-28 09:28:48: Dodano plik informacja o wynikach postępowania.pdf
Więcej >>>
2016-12-20 14:26:14: Dodano plik informacja.pdf
2016-12-01 12:52:59: Usunięto plik zal._nr_8_szczeg_opis_przedmiotu_zamowienia.doc
2016-12-01 12:52:45: Usunięto plik zal._nr_7_wzor_umowy.doc
2016-12-01 12:52:34: Usunięto plik Zal._nr_1_formularz_ofertowy.docx
2016-12-01 12:52:24: Usunięto plik SIWZ.docx
2016-12-01 12:51:10: Dodano plik zal._nr_8_szczeg_opis_przedmiotu_zamowienia-po zmianie.doc
2016-12-01 12:51:10: Dodano plik zal._nr_7_wzor_umowy-po zmianie.doc
2016-12-01 12:51:10: Dodano plik Zal._nr_1_formularz_ofertowy-po zmianie.docx
2016-12-01 12:51:10: Dodano plik SIWZ-po zmianie.docx
2016-12-01 12:48:22:   Ogłoszenie nr 356396 - 2016 z dnia 2016-12-01 r. Tyrawa Wołoska: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 354401-2016 Data: 29/11/2016
2016-11-29 14:47:58: Dodano plik zal._nr_8_szczeg_opis_przedmiotu_zamowienia.doc
2016-11-29 14:47:58: Dodano plik zal._nr_7_wzor_umowy.doc
2016-11-29 14:47:58: Dodano plik Zal._nr_6_oswiadcz_o_grupie_kapitalowej.docx
2016-11-29 14:47:58: Dodano plik zal._nr_5_wzor_wykaz_sprzetu.doc
2016-11-29 14:47:58: Dodano plik zal._nr_4_wzor_wykaz_uslug.doc
2016-11-29 14:47:58: Dodano plik zal._nr_3_oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia.docx
2016-11-29 14:47:58: Dodano plik zal._nr_2_oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu-postepowanie-jednoetapowe.docx
2016-11-29 14:47:57: Dodano plik Zal._nr_1_formularz_ofertowy.docx
2016-11-29 14:47:57: Dodano plik SIWZ.docx
Ogłoszenie nr 354401 - 2016 z dnia 2016-11-29 r.
Tyrawa Wołoska: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z budynków komunalnych, w których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na terenie Gminy Tyrawa Wołoska”.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tyrawa Wołoska, krajowy numer identyfikacyjny 37044076100000, ul. Tyrawa Wołoska  175, 38535   Tyrawa Wołoska, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 134 656 931, e-mail , faks .
Adres strony internetowej (URL): www.tyrawa.pl
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
www.bip.tyrawa.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
www.bip.tyrawa.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z budynków komunalnych, w których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na terenie Gminy Tyrawa Wołoska”.
Numer referencyjny: IIiGG.271.21.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz z budynków komunalnych, w których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne położone na terenie Gminy Tyrawa Wołoska. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w całym okresie realizacji zamówienia odbiór odpadów z nieruchomości i transport: 3.1.1. zmieszanych odpadów komunalnych zgromadzonych w pojemnikach lub workach, 3.1.2. odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny, w pojemnikach lub workach obejmujących: a) papier i tekturę, b) opakowania z tworzyw sztucznych i opakowania wielomateriałowe, c) opakowania szklane bezbarwne i kolorowe, d) odpady niebezpieczne, e) odpady biodegradowalne, f) odpady higieniczne. 3.1.3. meble i inne odpady wielkogabarytowe, kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony, akumulatory, Odpady wymienione w pkt 3.1.1 i 3.1.2 podlegają odbiorowi jedynie w przypadku, gdy na pojemniku lub worku znajduje się etykieta z kodem kreskowym identyfikującym nieruchomość. Realizując transport odebranych z nieruchomości odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady zobowiązany jest do przekazania zmieszanych i selektywnie zebranych odpadów komunalnych do sortowni odpadów w Ustrzykach Dolnych wskazanej dla regionu południowo-wschodniego w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje transport odebranych odpadów do sortowni odpadów selektywnie zebranych i zmieszanych w Ustrzykach Dolnych. W zakres przedmiotu zamówienia nie wchodzą opłaty związane z zagospodarowaniem odpadów w sortowni. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany będzie zgodnie ze złożoną ofertą (bez dodatkowych opłat) w sposób określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tyrawa Wołoska. Wykonawca na własny koszt wyposaża nieruchomości w worki przeznaczone do selektywnego zbierania: 1) zielony o pojemności 80 l przeznaczony na opakowania szklane bezbarwne i kolorowe; worki powinny mieć grubość folii 0,07 mm oraz powinny być wykonane z folii o niskiej zawartości barwnika (przeźroczyste), aby umożliwić kontrolę zawartości bez otwierania worka, na workach powinien znajdować się nadruk o treści: „Tyrawa Wołoska - opakowania szklane”; 2) żółty o pojemności 120 l przeznaczony na opakowania z blachy stalowej i aluminiowej oraz metale, opakowania z tworzyw sztucznych i opakowania wielomateriałowe; worki powinny mieć grubość folii 0,06 mm oraz powinny być wykonane z folii o niskiej zawartości barwnika (przeźroczyste), aby umożliwić kontrolę zawartości bez otwierania worka, na workach powinien znajdować się nadruk o treści: „Tyrawa Wołoska - opakowania plastikowe”. 3) niebieski o pojemności 80 l przeznaczony na papie i tekturę; worki powinny mieć grubość folii 0,07 mm oraz powinny być wykonane z folii o niskiej zawartości barwnika (przeźroczyste), aby umożliwić kontrolę zawartości bez otwierania worka, na workach powinien znajdować się nadruk o treści: „Tyrawa Wołoska – papier i tektura”; 4) czerwony o pojemności 80 l przeznaczony na odpady niebezpieczne; worki powinny mieć grubość folii 0,07 mm oraz powinny być wykonane z folii o niskiej zawartości barwnika (przeźroczyste), aby umożliwić kontrolę zawartości bez otwierania worka, na workach powinien znajdować się nadruk o treści: „Tyrawa Wołoska – odpady niebezpieczne”; 5) brązowy o pojemności 80 l przeznaczony na odpady biodegradowalne; worki powinny mieć grubość folii 0,07 mm oraz powinny być wykonane z folii o niskiej zawartości barwnika (przeźroczyste), aby umożliwić kontrolę zawartości bez otwierania worka, na workach powinien znajdować się nadruk o treści: „Tyrawa Wołoska – odpady biodegradowalne”; 6) różowy o pojemności 80 l przeznaczony na odpady higieniczne; worki powinny mieć grubość folii 0,07 mm oraz powinny być wykonane z folii o niskiej zawartości barwnika (przeźroczyste), aby umożliwić kontrolę zawartości bez otwierania worka, na workach powinien znajdować się nadruk o treści: „Tyrawa Wołoska – odpady higieniczne”.

II.5) Główny kod CPV: 90500000-2
Dodatkowe kody CPV:90511000-2, 90512000-9, 90513100-7, 90514000-3
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data rozpoczęcia: 01/01/2017 data zakończenia: 31/12/2018

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: a) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy; b) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów komunalnych objętych przedmiotem zamówienia wydane przez właściwy organ na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.), c) wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2015 r. poz. 1688).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: wykażą że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej jedną usługę obejmującą swym zakresem odbiór odpadów komunalnych o łącznej masie co najmniej 200 Mg, z obszaru obejmującego minimum 2 000 mieszkańców oraz której czas realizacji obejmował co najmniej 12 następujących po sobie miesięcy. wykażą że dysponują: 5.3.3.1 wyposażeniem umożliwiającym odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz transport odpadów do wskazanych miejsc, tj. a) co najmniej dwoma pojazdami specjalistycznymi bezpylnymi z funkcją kompaktującą o kubaturze co najmniej 12 m3, przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z pojemników o poj.: 60 l, 120 l i 1100 l i worków, zabezpieczonymi przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów podczas ich załadunku i transportu, b) co najmniej jednym pojazdem specjalistycznym bezpylnym o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg do odbioru odpadów z nieruchomości usytuowanych przy drogach o szerokości 2,5 m, c) co najmniej dwoma pojazdami, przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych z pojemników ( i worków) oraz odpadów wielkogabarytowych, zabezpieczonymi przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów podczas ich załadunku i transportu, 5.3.3.2 bazą magazynowo – transportową spełniająca wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP)
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
5.6.2 wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Tyrawa Wołoska w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy. 5.6.3 aktualne zezwolenie na transport odpadów wydane przez właściwy organ na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.) lub zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów komunalnych objętych przedmiotem zamówienia wydanym na podstawie przepisów uchylonej ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.) stosownie do przepisu art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.), 5.6.4 wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2015 r. poz. 1688).Zamawiający dopuszcza w miejsce dokumentu określonego w pkt 5.6.4 przedłożenie wpisu do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny wraz z numerem rejestrowym nadawanym przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zgodnie z art. 8 i 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495), który na mocy przepisu art. 234 ust. 3 ustawy o odpadach zachowuje ważność. 5.6.5 wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie wg wzoru na załączniku nr 4 do SIWZ. Przez dowody, o których mowa powyżej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126) rozumie się: a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; b) oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w lit. a). 5.6.6 wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – wg wzoru na załączniku nr 5 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Formularz ofertowy (wg załącznika nr 1) – w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną 11.5.3 Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych ( dotyczy również wspólników spółki cywilnej). 11.5.4 Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku, gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony zamawiającego) przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP) – wg załącznika Nr 6. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
Składający ofertę winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 4 400,00 PLN (słownie: cztery tysiące czterysta złotych 00/100 PLN). 9.2 Wadium może być wnoszone w następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2014 poz. 1804 ze zm.)

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Oferowana cena 60
Częstotliwość odbioru odpadów wielkogabarytowych 10
Wysokość kar umownych za niedotrzymanie terminów określonych w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych 15
Odległość bazy magazynowo-transportowej od granicy gminy Tyrawa Wołoska 15
 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Na podstawie art. 144 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami ) zamawiający przewiduje dokonanie zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następujących przypadkach: a) Odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części zamówienia i związanej z tym zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu zamówienia, powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych, b) wprowadzenia zmian w zakresie sposobu spełniania przez Wykonawcę świadczenia odbierania i zagospodarowania odpadów w przypadku zmian przepisów prawa powszechnie obowiązującego wpływających na sposób spełnienia świadczenia, c) dopuszczalne są zmiany wysokości wynagrodzenia w razie zmiany stawki podatku od towarów i usług. d) wydłużenie terminu realizacji zamówienia, w przypadku przedłużającej się procedury przetargowej mającej na celu wybór nowego Wykonawcy usług, do momentu podpisania z nim umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 15/12/2016, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Data składania ofert:
2016-12-20 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2016-12-20 10:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłDudka Ewa 2016-11-29 14:43:00
PublikującyPaweł Malarczuk 2016-11-29 14:44:00
Modyfikował(a) Paweł Malarczuk 2017-01-04 13:12:41
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. informacja o wynikach postępowania 298.08 KbPlik pdf
2. Informacja z otwarcia ofert 357.52 KbPlik pdf
3. SIWZ-po zmianie. 69.18 KbPlik doc
4. Zal._nr_1_formularz_ofertowy-po zmianie. 27.13 KbPlik doc
5. zal._nr_7_wzor_umowy-po zmianie 115.50 KbPlik doc
6. zal._nr_8_szczeg_opis_przedmiotu_zamowienia-po zmianie 84.00 KbPlik doc
7. Zal._nr_6_oswiadcz_o_grupie_kapitalowej. 15.29 KbPlik doc
8. zal._nr_5_wzor_wykaz_sprzetu 59.50 KbPlik doc
9. zal._nr_3_oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia. 21.79 KbPlik doc
10. zal._nr_4_wzor_wykaz_uslug 118.50 KbPlik doc
11. zal._nr_2_oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu-postepowanie-jednoetapowe. 21.20 KbPlik doc

Ostatnio dodane
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2019-05-15
data dodania: 2019-04-18
data dodania: 2019-04-18
data dodania: 2019-04-18
data dodania: 2019-04-18
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2019-05-16
data dodania: 2019-05-16
data dodania: 2019-05-10
Newsletter
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 23 maja 2019r. 13:19:21
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.