Obsługa bankowa budżetu Gminy Tyrawa Wołoska oraz jej jednostek organizacyjnych
POKAŻ WYNIK PRZETARGU

ZMIANY:
2015-12-08 07:58:59: Dodano plik SIWZ obsługa bankowa2015v2.doc
2015-12-08 07:58:39: Usunięto plik SIWZ obsługa bankowa2015.doc
Więcej >>>
2015-12-01 14:30:03: Dodano plik SIWZ obsługa bankowa2015.doc
2015-12-01 14:28:50: utworzono dokument

  Tyrawa Wołoska: OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU GMINY TYRAWA WOŁOSKA ORAZ JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W OKRESIE OD 01.01.2016 DO 31.12.2020

Numer ogłoszenia: 326174 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tyrawa Wołoska , Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska, woj. podkarpackie, tel. 13 4656931.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tyrawa.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.bip.tyrawa.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU GMINY TYRAWA WOŁOSKA ORAZ JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W OKRESIE OD 01.01.2016 DO 31.12.2020.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 2. 1) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: a) otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego Gminy Tyrawa Wołoska oraz rachunków pomocniczych, a także rachunków funduszy celowych i specjalnych, w tym rachunki związane z rozliczeniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej, b) otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych jednostek organizacyjnych c) zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej, d) realizacja zleceń płatniczych, e) przyjmowanie wpłat gotówkowych na rachunek bieżący gminy, f) dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunku bieżącego gminy, g) przechowywanie depozytów, h) sporządzanie wyciągów bankowych dziennych w wersji papierowej, i) możliwość otwierania w trakcie umowy rachunków pomocniczych na wniosek Gminy oraz jej jednostek organizacyjnych. 2.2) Pozostałe usługi bankowe a) udzielanie poręczeń, b) wydawanie blankietów czeków gotówkowych i ich potwierdzanie, c) wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń. 2.3. Oprocentowanie środków na rachunkach bieżących bankowych Oprocentowanie rachunków gminy i jednostek pomocniczych oparte ma być na stawce WIBID 1M * złotowych depozytów międzybankowych z ostatnich dwóch dni roku poprzedzającego okres obrachunkowy. *Stawka WIBID 1M minus plus stawka procentowa banku = wynik Stawkę WIBID 1M do celów porównania ofert należy przyjąć wg stanu na dzień 30.11.2015 r. Oprocentowanie lokat typu overnight obliczone w oparciu o stawką WIBID 1M* złotowych depozytów międzybankowych. *Stawka WIBID 1M minus plus stawka procentowa banku = wynik Stawkę WIBID 1M do celów porównania ofert należy przyjąć wg stanu na dzień 30.11.2015 r..
II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.00.00-4.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2020.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności składa następujące dokumenty: Zaświadczenie z właściwego organu rejestrowego, że wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym potwierdzające, że profil działania wykonawcy odpowiada profilowi usług objętych postępowaniem oraz wskazujące osobę upoważnioną do dokonywania czynności prawnych w imieniu wykonawcy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Warunek ten zamawiający uzna za spełniony, jeżeli wykonawca złoży stosowne oświadczenie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do SIWZ.
 • III.3.3) Potencjał techniczny
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający uzna, że warunek będzie spełniony jeżeli z oświadczenia wykonawcy będzie wynikało, że spełnia on przedmiotowy warunek. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający uzna, że warunek będzie spełniony jeżeli z oświadczenia wykonawcy będzie wynikało, że spełnia on przedmiotowy warunek. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający uzna, że warunek będzie spełniony jeżeli z oświadczenia wykonawcy będzie wynikało, że spełnia on przedmiotowy warunek. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.tyrawa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Tyrawa Wołoska, 38-535 Tyrawa Wołoska 175..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminu Tyrawa Wołoska 175..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Data składania ofert:
2015-12-15 10:00:00
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłChowaniec Jan 2015-12-01 08:00:00
PublikującyPaweł Malarczuk 2015-12-01 14:29:34
Modyfikował(a) Admin Administrator 2015-12-08 07:58:59
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ obsługa bankowa2015v2.doc 104.00 KbPlik doc

Rejestr zmian