udzielenie Gminie Tyrawa Wołoska długoterminowego kredytu złotowego
POKAŻ WYNIK PRZETARGU

ZMIANY:
2015-07-08 14:16:41: Dodano plik SIWZ Kredyt Tyrawa 2015.doc
2015-07-08 14:16:19: Usunięto plik SIWZ Kredyt Tyrawa 2015.doc
Więcej >>>
2015-07-08 11:11:33: Dodano plik SIWZ Kredyt Tyrawa 2015.doc
2015-07-08 11:11:02: Usunięto plik SIWZ Kredyt Tyrawa 2015.docx
2015-07-08 10:34:42: Dodano plik Zarządzenie o komisji.pdf
2015-07-08 10:34:15: Dodano plik Opinia RIO.pdf
2015-07-08 10:33:36: Dodano plik uchwała rady gminy .pdf
2015-07-08 10:32:45: Dodano plik zał. nr 3- art.24 Pzp - kredyt.doc
2015-07-08 10:32:29: Dodano plik zał. nr 2- art.22 Pzp - kredyt.doc
2015-07-08 10:32:12: Dodano plik Zał. nr. 1 Formularz ofertowy - kredyt.doc
2015-07-08 10:31:52: Dodano plik SIWZ Kredyt Tyrawa 2015.docx
2015-07-08 10:14:24: utworzono dokument

Tyrawa Wołoska: udzielenie Gminie Tyrawa Wołoska długoterminowego kredytu złotowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę kredytu z lat poprzednich.
Numer ogłoszenia: 169312 - 2015; data zamieszczenia: 08.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tyrawa Wołoska , Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska, woj. podkarpackie, tel. 13 4656931.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tyrawa.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.bip.tyrawa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: udzielenie Gminie Tyrawa Wołoska długoterminowego kredytu złotowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę kredytu z lat poprzednich..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w kwocie: 400.000,00 zł. (słownie: czterysta tysięcy złotych), przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 270.000,00 zł oraz spłatę kredytu z lat poprzednich w wysokości 130.000,00 zł. 1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu kredytu w walucie polskiej w kwocie 400.000,00 zł. na warunkach określonych w SIWZ i umowie kredytu. 2. Zamawiający wykorzysta kredyt w jednej transzy. 3. Kredyt zostanie zaciągnięty na okres od 23.07.2015 r. do 15.12.2023 r. 4. Spłaty kredytu (kapitału) dokonywane będą wg następującego harmonogramu: 1) I rata do 15.06.2016 r. - 25.000,00 zł 2) II rata do 15.12.2016 r. - 25.000,00 zł 3) III rata do 15.06.2017 r. - 25.000,00 zł 4) IV rata do 15.12.2017 r. - 25.000,00 zł 5) V rata do 15.06.2018 r. - 25.000,00 zł 6) VI rata do 15.12.2018 r. - 25.000,00 zł 7) VII rata do 15.06.2019 r. - 25.000,00 zł 8) VIII rata do 31.12.2019 r. - 25.000,00 zł 9) IX rata do 15.06.2020 r. - 25.000,00 zł 10) X rata do 15.12.2020 r. - 25.000,00 zł 11) XI rata do 15.06.2021 r. - 20.000,00 zł 12) XII rata do 15.12.2021 r. - 20.000,00 zł 13) XIII rata do 15.06.2022 r. - 25.000,00 zł 14) XIV rata do 15.12. 2022 r. - 25.000,00 zł 15) XV rata do 15.06.2023 r. - 30.000,00 zł 16) XVI rata do 15.12.2023 r. - 30.000,00 zł


 5. Wykonawca uruchomi środki kredytu w pełnej wysokości i terminie wskazanym przez Zamawiającego, bez składania odrębnego wniosku kredytowego podlegającego rozpatrzeniu; 6. Kwota wykorzystanego kredytu będzie oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej, równej wysokości stawki bazowej powiększonej o stałą marżę Wykonawcy, ustaloną na podstawie złożonej oferty. 7. Zobowiązania Zamawiającego z tytułu odsetek od kredytu regulowane będą w miesięcznych okresach obrachunkowych jako suma zmiennej stawki bazowej WIBOR dla złotowych depozytów jednomiesięcznych na rynku międzybankowym, z ostatniego notowania w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który naliczone będą odsetki, powiększonej o stałą marżę Wykonawcy ustaloną na podstawie złożonej oferty. 8. Odsetki będą naliczane na bazie 365 dni w roku, przy czym w miesiącu przyjmuje się liczbę dni przypadających w danym miesiącu, a każdy dzień za 1/365 część roku; 9. Marża Wykonawcy obejmująca wszelkie opłaty, prowizje i inne korzyści bankowe jest stała w umownym okresie kredytowania. 10. Odsetki od wykorzystanego kredytu będą naliczane w miesięcznych okresach obrachunkowych, zgodnie z faktyczną liczbą dni miesiąca kalendarzowego i płatne nie później niż ostatniego dnia miesiąca, za który zostały naliczone. Spłata pierwszych odsetek nastąpi w dniu 31.08.2015 r. 11. W każdym okresie obrachunkowym wchodzącym w skład umownego okresu kredytowania stopa oprocentowania kredytu będzie stała. 12. Zamawiającemu przysługuje prawo do przedterminowej spłaty całości lub części kredytu bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych opłat. 13. W przypadku niepełnego wykorzystania kredytu zamawiający nie ponosi dodatkowych opłat. 14. Jeżeli data spłaty kredytu lub odsetek przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, spłata 15. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 16. Zamawiający wyraża zgodę na złożenie pisemnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji w świetle przepisów art. 97 ust. 1 i 2 ustawy Prawo bankowe w wysokości 200% kwoty udzielonego kredytu..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2023.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. Wykonawcą w SIWZ określa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 2) spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych: a/ posiadają uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej, której przedmiotem są czynności określone w art. 5 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 z późn. zm.), b/ w zakresie wiedzy i doświadczenia, c/ w zakresie warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, d/ w zakresie warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.tyrawa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy 38-535 Tyrawa Wołoska 175 Uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami wyznacza się: P. Barbarę Biskup-Nitka, Tel. 13 4656930, e-mail skarbnik@tyrawa.pl..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.07.2015 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy 38-535 Tyrawa Wołoska Nr 175 pokój Nr 15 lub przesłać na powyższy adres. W przypadku przesłania oferty będzie się liczyła data jej wpłynięcia do siedziby Zamawiającego..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Data składania ofert:
2015-07-23 09:00:00
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłKurasz Marian 2015-07-08 08:00:00
PublikującyPaweł Malarczuk 2015-07-08 10:30:26
Modyfikował(a) Admin Administrator 2015-07-08 14:16:41
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Zał. nr. 1 Formularz ofertowy - kredyt.doc 31.50 KbPlik doc
2. zał. nr 2- art.22 Pzp - kredyt.doc 27.00 KbPlik doc
3. zał. nr 3- art.24 Pzp - kredyt.doc 27.00 KbPlik doc
4. Uchwała rady gminy w sprawie zaciągnięcia kredytu.pdf 285.94 KbPlik pdf
5. Opinia RIO.pdf 1.20 MBPlik pdf
6. Zarządzenie o komisji.pdf 993.93 KbPlik pdf
7. SIWZ Kredyt Tyrawa 2015.doc 113.50 KbPlik doc

Rejestr zmian