Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY ORAZ Z BUDYNKÓW KOMUNALNYCH, W KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE POŁOŻONE NA OBSZARZE GMINY TYRAWA WOŁOSKA

ZMIANY:
2014-11-14 13:59:13: utworzono dokument

  Tyrawa Wołoska: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY ORAZ Z BUDYNKÓW KOMUNALNYCH, W KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE POŁOŻONE NA OBSZARZE GMINY TYRAWA WOŁOSKA


 

Numer ogłoszenia: 375548 - 2014; data zamieszczenia: 14.11.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tyrawa Wołoska , Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska, woj. podkarpackie, tel. 13 4656931.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY ORAZ Z BUDYNKÓW KOMUNALNYCH, W KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE POŁOŻONE NA OBSZARZE GMINY TYRAWA WOŁOSKA.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1 ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY ORAZ Z BUDYNKÓW KOMULANYCH, W KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE POŁOŻONE NA OBSZARZE GMINY TYRAWA WOŁOSKA. Przedmiot umowy obejmuje: a) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych i zmieszanych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Tyrawa Wołoska, b) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych i zmieszanych z budynków komunalnych w których nie zamieszkująm mieszkańcy, a powstają odpady położonych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska. 2. Odbiorem zostaną objęte: a) odpady komunalne zbierane w sposób nieselektywny (zmieszane odpady komunalne) u źródła b) odpady komunalne zbierane w sposób selektywny u źródła c) odpady wielkogabarytowe, które ze względu na swój rozmiar nie mogą być zbierane w typowych pojemnikach i/lub workach na odpady, np. stare meble, d) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, np. lodówki, pralki, telewizory itp., e) zużyte opony samochodowe, z ciągników i maszyn rolniczych, f) odpady niebezpieczne oddzielnie gromadzone przez mieszkańców Gminy (z wyjątkiem azbestu), odpady, które ze względu na swoje właściwości lub składniki mogą stanowić zagrożenie dla jakichkolwiek elementów środowiska. Należą do nich m.in. niewykorzystane farby, lakiery, kleje, żywice, rozpuszczalniki, kwasy, alkalia oraz opakowania po tych środkach, środki ochrony roślin (pestycydy, insektycydy, herbicydy) oraz opakowania po tych środkach, zużyte smary i przepracowane oleje, przeterminowane i niewykorzystane lekarstwa, zużyte baterie, w tym alkaiczne, inne odpady, w tym: zużyte lampy fluorescencyjne, opakowania po aerozolach itp...

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.51.10.00-2, 90.51.31.00-7, 90.51.20.00-9, 90.51.40.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu i zbierania odpadów, wydane przez właściwy organ zgodnie z ustawą o odpadach Ocena spełniania powyższego warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - pkt VI.A.1.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę realizacji co najmniej 1 usługi w zakresie odbioru i utylizacji odpadów komunalnych o łącznej wielkości co najmniej 2 000 Mg w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o 1) Dysponuje lub będzie dysponować samochodami specjalistycznymi i samochodem ciężarowym, spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym oraz innymi przepisami szczególnymi, w ilości (łącznej): - co najmniej 2 pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, - co najmniej 2 pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, - co najmniej 1 pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktujacej, - co najmniej 1 pojazdem o masie całkowitej do 3,5 tony przystosowanym do odbioru odpadów z posesji o utrudnionym dojeździe o szerokości jezdni do 2,5 m. 2) Posiada lub będzie posiadać odpowiednią do przedmiotu zamówienia, bazę transportową z zapleczem techniczno- biurowym, spełniającą wymagania przepisów budowlanych, sanitarnych i ochrony środowiska, położoną w odległości nie większej niż 60 km od granicy Gminy Tyrawa Wołoska. Baza transportowa ma zapewniać możliwość garażowania taboru samochodowego na jej terenie, a zaplecze techniczno-biurowe ma umożliwiać codzienny kontakt Wykonawcy z przedstawicielem Zamawiającego. 3) Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz wymaganego sprzętu opisanego powyżej i złoży oświadczenie o posiadaniu lub prawie do posiadania bazy transportowej z zapleczem techniczno-biurowym opisanej powyżej

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej, Wykonawca składa informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca składa opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  -określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie Wykaz co najmniej 1 usługi w zakresie odbioru i utylizacji odpadów komunalnych o łącznej wielkości co najmniej 2 000 Mg w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. W przypadku wykazania kilku usług na ilości mniejsze niż wymagane, wielkości wynikające z tych referencji będą sumowane w celu potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku.; -opis urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych zastosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług w celu zapewnienia jakości oraz opisu zaplecza naukowo-badawczego posiadanego przez wykonawcę lub które będzie pozostawało w dyspozycji wykonawcy;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: WWW.BIP.TYRAWA.PL
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Tyrawa Wołoska Tyrawa Wołoska 175 tel. 134656933, fax. 134656924..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.11.2014 godzina 08:30, miejsce: Urząd Gminy, 38-535 Tyrawa Wołoska 175 I piętro budynku - Sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 
Data składania ofert:
2014-11-28 08:30:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył 2014-11-14 08:00:00
PublikującyPaweł Malarczuk 2014-11-14 13:59:12
Modyfikował(a) Paweł Malarczuk 2014-11-14 13:59:13
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ odpady 2014.doc 310.50 KbPlik doc
2. Zal. 1 nowa.doc 45.00 KbPlik doc
3. Zal. 2.doc 64.00 KbPlik doc
4. Zal. 3 Umowa.doc 132.00 KbPlik doc
5. Zal. 6 nowa.doc 33.50 KbPlik doc
6. Zal.4 nowa.doc 35.00 KbPlik doc
7. Zal.5 nowa.doc 40.50 KbPlik doc
8. Zal.7nowa.doc 36.00 KbPlik doc
9. zal. Nr 1 do umowy.doc 37.00 KbPlik doc

Ostatnio dodane
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2018-10-04
data dodania: 2018-10-04
data dodania: 2018-10-04
data dodania: 2018-10-04
data dodania: 2018-10-04
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2018-11-16
data dodania: 2018-11-14
Newsletter
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 21 listopada 2018r. 15:01:08
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.