Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

Szukaj ogłoszenia
Data rozpoczęcia ogłoszenia: od: do:
Rozstrzygnięte ogłoszenia Nierozstrzygniete ogłoszenia Archiwalne



ZMIANY:
2019-11-05 10:44:24: Dodano plik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oczyszczalnia.pdf
2019-10-14 16:23:07: Dodano plik informacja z otwarcia ofert oczyszczalnia.pdf
Więcej >>>
2019-10-01 11:29:48: Dodano plik dokumentacja projektowa - część graficzna.pdf
2019-10-01 11:28:31: Dodano plik dokumentacja projektowa - część opisowa.pdf
 
 
Ogłoszenie nr 603819-N-2019 z dnia 2019-09-30 r.

Gmina Tyrawa Wołoska: Rozbiórka (likwidacja) istniejącej oczyszczalni ścieków oraz budowa oczyszczalni ścieków nowej lokalizacji wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Tyrawa Wołoska
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tyrawa Wołoska, krajowy numer identyfikacyjny 37044076100000, ul. Tyrawa Wołoska  175 , 38-535  Tyrawa Wołoska, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 134 656 931, , e-mail urzad@tyrawa.pl, , faks -.
Adres strony internetowej (URL): www.tyrawa.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.bip.tyrawa.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbiórka (likwidacja) istniejącej oczyszczalni ścieków oraz budowa oczyszczalni ścieków nowej lokalizacji wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Tyrawa Wołoska
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:



II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest budowa nowej oczyszczalni ścieków na działce o numerze ewi-dencyjnym 603/2 obręb Tyrawa Wołoska wraz z niezbędną infrastrukturą, której zadaniem bę-dzie przejęcie ścieków dopływających do oczyszczalni przeznaczonej do rozbiórki zlokalizo-wanej na dz. ew. 600/5 obręb Tyrawa Wołoska. Pierwszym etapem zamówienia jest budowa nowej oczyszczalni ścieków wraz z niezbędna in-frastrukturą w celu przejęcia ścieków z obecnie funkcjonującej oczyszczalni. Po uruchomieniu nowej oczyszczalni należy wykonać rozbiórkę starej oczyszczalni wraz z wylotem. Zamówienie obejmuje działania z zakresu: - rozbiórka istniejącej oczyszczalni ścieków, - budowa nowej oczyszczalni ścieków, - budowę odcinków kanałów sanitarnych łączących nowy obiekt oczyszczalni (pompownię) z istniejącą siecią kanalizacyjną, - budowę sieci między obiektowych nowej oczyszczalni: technologicznych (kanalizacyjnych grawitacyjnych i tłoczonych, powietrza) i energetycznych, - budowę kanału ścieków oczyszczanych z wylotem, - budowę linii zasilania energetycznego WLZ, - przebudowę sieci wodociągowych będących w kolizji z lokalizacją nowego obiektu.

II.5) Główny kod CPV: 45252000-8
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45100000-8
45110000-1
45200000-9
45220000-5
45230000-8
45300000-0
45310000-3
45350000-5
Data składania ofert:
2019-10-14 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-10-14 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłDudka Ewa 2019-09-30 13:50:00
PublikującyPaweł Malarczuk 2019-09-30 13:51:08
Modyfikował(a) Paweł Malarczuk 2019-11-05 10:44:24
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Klauzula informacyjna. 22.08 KbPlik doc
2. SWIZ. 68.43 KbPlik doc
3. Załacznik nr 10 do SIWZ przedmiar robót 295.49 KbPlik txt
4. Załacznik nr 11 do SIWZ kosztorys ofertowy 485.40 KbPlik txt
5. Załącznik nr 1 do SIWZ. 17.71 KbPlik doc
6. Załącznik nr 2 do SIWZ. 14.88 KbPlik doc
7. Załącznik nr 3 do SIWZ. 16.60 KbPlik doc
8. Załącznik nr 4 do SIWZ. 14.57 KbPlik doc
9. Załącznik nr 5 do SIWZ. 13.31 KbPlik doc
10. Załącznik nr 6 do SIWZ - umowa. 41.01 KbPlik doc
11. Załącznik nr 7 do SIWZ - projekt 9.02 MBPlik pdf
12. Załącznik nr 8 do SIWZ - pozwolenie 1.08 MBPlik pdf
13. Załącznik nr 9 do SIWZ STWiORB. 360.26 KbPlik doc
14. Dokumentacja projektowa - część opisowa 38.14 MBPlik pdf
15. Dokumentacja projektowa - część graficzna 13.58 MBPlik pdf
16. informacja z otwarcia ofert oczyszczalnia 253.35 KbPlik pdf
17. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oczyszczalnia 639.43 KbPlik pdf

Rejestr zmian
Ostatnio dodane
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2020-05-26
data dodania: 2020-04-08
data dodania: 2020-04-08
data dodania: 2020-03-04
data dodania: 2020-02-25
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2020-07-09
Newsletter
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 10 lipca 2020r. 07:42:47
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.