Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

Szukaj ogłoszenia
Data rozpoczęcia ogłoszenia: od: do:
Rozstrzygnięte ogłoszenia Nierozstrzygniete ogłoszenia ArchiwalneZMIANY:
2021-12-30 11:54:37: Dodano plik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
2021-12-28 11:46:02: Dodano plik SKM_C250i211228122100.pdf
Więcej >>>
2021-12-28 10:48:39: Dodano plik informacja o kwocie.pdf
2021-12-20 13:17:35: Dodano plik Zał. Nr 8 do SWZ - Wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej.docx
2021-12-20 13:17:35: Dodano plik Zał. Nr 7 - Wykaz sprzętu.docx
2021-12-20 13:17:35: Dodano plik Zał. Nr 6 - Wykaz usług.docx
2021-12-20 13:17:35: Dodano plik Zał. Nr 5 - Oświadczeni wykonawców wspólnie ubiegającyh się o zamówienie.docx
2021-12-20 13:17:35: Dodano plik Zał. Nr 4 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wkluczenia.docx
2021-12-20 13:17:35: Dodano plik Zał. Nr 3 do SWZ - formularz ofertowy .docx
2021-12-20 13:17:35: Dodano plik Zał. Nr 2 do SWZ - Wzór umowy .docx
2021-12-20 13:17:35: Dodano plik Zał. Nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.docx
2021-12-20 13:17:35: Dodano plik SWZ Tyrawa Wołoska.docx
2021-12-20 13:17:35: Dodano plik ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska w roku 2022, tj.:
 1. odbiór, transport i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (kod 200301) z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych (budynkach użyteczności publicznej);
 2. odbiór, transport  i zagospodarowanie odpadów segregowanych:
 • odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych w tym odpadów wielomateriałowych oraz odpadów opakowaniowych z metali, zbieranych łącznie jako zmieszane odpady opakowaniowe (kod 150106),
 • papieru i tektury w tym opakowania z papieru i tektury (kod 150101, 200101)
 • opakowań ze szkła (kod 150107),
 1. odbiór, transport i zagospodarowanie zbieranych selektywnie bioodpadów zawierających odpady kuchenne ulegające biodegradacji (20 01 08),
 2. odbiór, transport i zagospodarowanie zbieranych selektywnie popiołów z domowych palenisk (kod ex 20 01 99),
 3. odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych (kod 200307), zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (kody 200123*, 200135*, 200136),zużytych opon (kod 1601030);
 4. odbiór, transport i zagospodarowanie przeterminowanych leków (kod 200131, 200132),
 5. zbieranie danych z kodów dwuwymiarowych QR,
 6. wyposażenie właścicieli nieruchomości w worki na odpady zmieszane i selektywnie zbierane,
 7. kontrola prawidłowości prowadzonej segregacji,
 8. zagospodarowanie odebranych odpadów,
 9. prowadzenie akcji edukacyjnej (edukacja ekologiczna).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres usług wskazano w załączniku nr 1 do SWZ (szczegółowy zakres usług).
Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV):
90 50 00 00-2 Usługi związane z odpadami
90 51 10 00-2 Usługi wywozu odpadów
90 51 20 00-9 Usługi transportu odpadów
90 53 30 00-2 Usługi gospodarki odpadami
90 51 40 00-3 Usługi recyklingu odpadów
90 51 31 00-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych.
Termin składania wniosków:
2021-12-28 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2021-12-28 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłDudka Ewa 2021-12-20 13:14:00
PublikującyBożena Jasińska 2021-12-20 13:14:00
Modyfikował(a) Bożena Jasińska 2021-12-30 11:54:37
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. ogłoszenie o zamówieniu 120.98 KbPlik pdf
2. SWZ Tyrawa Wołoska. 72.35 KbPlik doc
3. Zał. Nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia. 63.38 KbPlik doc
4. Zał. Nr 2 do SWZ - Wzór umowy . 55.60 KbPlik doc
5. Zał. Nr 3 do SWZ - formularz ofertowy . 42.11 KbPlik doc
6. Zał. Nr 4 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wkluczenia. 19.17 KbPlik doc
7. Zał. Nr 5 - Oświadczeni wykonawców wspólnie ubiegającyh się o zamówienie. 21.68 KbPlik doc
8. Zał. Nr 6 - Wykaz usług. 21.15 KbPlik doc
9. Zał. Nr 7 - Wykaz sprzętu. 22.97 KbPlik doc
10. Zał. Nr 8 do SWZ - Wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej. 27.29 KbPlik doc
11. Informacja o kwocie 25.33 KbPlik pdf
12. Informacja z otwarcia ofert 28.65 KbPlik pdf
13. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 726.28 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2021-12-20 14:25:52: Dodano plik unieważnienie postępowania.pdf
2021-12-14 14:03:43: Dodano plik informacja z otwarcia.pdf
Więcej >>>
2021-12-14 10:30:14: Dodano plik Informacja o kwocie.pdf
2021-11-29 14:29:45: Dodano plik SWZ REMONT DRÓG GMINNYCH PUBLICZNYCH W M. ROZPUCIE ORAZ SIEMUSZOWA.docx
Opis przedmiotu zamówienia
 1. Przedmiotem zamówienia jest:
Przedmiotem zamówienia jest „Remont dróg gminnych publicznych w miejscowości Rozpucie oraz Siemuszowa”
 
DROGA nr G 117410
1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim.
2. Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi.
3. Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechaniczne, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20 cm.
4. Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręczne, grunt kategorii III-IV.
5. Podbudowa z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.
6. Podbudowa z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości Krotność=8.
7. Nawierzchnia z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, grubości warstw po uwałowania 10 cm.
DROGA NR G 117411
 1. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, lepiszcze: asfalt, mechaniczne obcinanie krawędzi, masa grysowo-żwirowa.
 2. Oczyszczanie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchni z bitumu.
 3. Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km, nawierzchnia gr. do 4 cm.
 4. Skropienie powierzchni asfaltem.
 5. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubości po zagęszczeniu 3 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t.
 6. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy Krotność=2.
 7. Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem.
 8. Wyróżnienie istniejącej podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczna, mieszanka mineralno-asfaltowa, ręcznie R = 1,000 M=0,000 S= 1,000
DROGA G 117404
1. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, lepiszcze: asfalt, mechaniczne obcinanie krawędzi, masa grysowo-żwirowa.
2. Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,0015 m3, grunt kategorii III.
3. Oczyszczanie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu.
4. Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km, nawierzchni gr. do 4 cm.
5. Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15 cm.
6. Skropienie nawierzchni asfaltem.
7. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t.
8. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 3 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t.
9. Skropienie nawierzni drogowej asfaltem.
10. Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka mineralno-asfaltowa, ręcznie R=1.000 M= 0,0000 S= 1.000.
 
 1. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
CPV – 45233142-6 – Roboty w zakresie remontu dróg
Termin składania wniosków:
2021-12-14 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2021-12-14 09:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłTomaszewska Dagmara 2021-11-29 14:28:00
PublikującyMichał Kocunik 2021-11-29 14:28:00
Modyfikował(a) Bożena Jasińska 2021-12-20 14:25:52
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Remont dróg gminnych 79.39 KbPlik doc
2. Informacja o kwocie 23.55 KbPlik pdf
3. Informacja z otwarcia 146.17 KbPlik pdf
4. Unieważnienie postępowania 62.33 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2021-12-07 14:33:08: Dodano plik ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf
2021-12-01 13:01:27: Dodano plik SKM_C250i211201134100.pdf
Więcej >>>
2021-11-18 15:04:13: Dodano plik informacja z otwarcia.pdf
2021-11-18 12:14:37: Dodano plik informacja o kwocie.pdf
2021-11-17 13:46:58: Dodano plik warunki przyłączenia.pdf
2021-11-17 13:46:58: Dodano plik umowa.pdf
2021-11-17 13:46:58: Dodano plik opis techniczny.pdf
2021-11-17 13:46:58: Dodano plik odpis protokolu.pdf
2021-11-17 13:46:58: Dodano plik gddkia.pdf
2021-11-17 13:46:58: Dodano plik dec lok.pdf
2021-11-03 11:42:54: Dodano plik Z_4_TW schemat.pdf
2021-11-03 11:42:54: Dodano plik Z_4 profil droga krajowa rys 4.pdf
2021-11-03 11:42:54: Dodano plik Z_4 profil droga krajowa rys 3.pdf
2021-11-03 11:42:54: Dodano plik Z_4 plan.pdf
2021-11-03 11:42:54: Dodano plik SWZ_oswietlenie_2021 -TW.docx
2021-11-03 11:42:54: Dodano plik Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Budowlanych -Oswietlenie uliczne drogi Krajowej 28 w Tyrawie Wołoskiej-zad nr 4.pdf
2021-11-03 11:42:54: Dodano plik Oświetlenie uliczne drogi krajowej 28 w mTyrawa Wołoska zad. nr 4.pdf
2021-11-03 11:42:54: Dodano plik Kosztorys Ofertowy-Oświetlenie drogi krajowej 28 w Tyrawie Wołoskiej zad. nr 4.pdf
2009-05-05 08:49:40: Usunięto plik Zarz_WG_Nr_10_z_2005.doc
Tyrawa Wołoska, 2021.11.03
Numer sprawy: IIiGG.271.24.2021.DT
 
 
 
 
Specyfikacja
  warunków  zamówienia (SWZ)
 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129)
na roboty budowlane pn.
 
 
„Budowa oświetlenia ulicznego drogi krajowej nr 28 w m. Tyrawa Wołoska w km 296,4 – 297,1” dz. nr ew. 101/2 – zadanie nr 4
 
Rozdział I. Nazwa oraz adres Zamawiającego
Pełna nazwa zamawiającego:      Gmina Tyrawa Wołoska
Adres:                                                38-535 Tyrawa Wołoska 175
NIP:                                                    6871785094
REGON                                              370440761
Numer telefonu:                                 (13) 4656931
Numer faksu:                                     (0-13) 4656924
Adres e-mail:                                      urząd@tyrawa.pl
Strona www:                                       www.tyrawa.com
http://bip.tyrawa.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-284
Godziny urzędowania:            poniedziałek – 7.30-18.00
wtorek-czwartek - 7.30-15.30
piątek – 7.30-13.00
 
Rozdział II. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia
www.tyrawa.com
http://bip.tyrawa.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-284
Rozdział III. Tryb udzielenia zamówienia
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1 Pzp oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”.
 
Rozdział IV. Informacja, czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.
 
Rozdział V. Opis przedmiotu zamówienia
 1. Przedmiotem zamówienia jest:
Przedmiotem zamówienia jest „Budowa oświetlenia ulicznego drogi krajowej nr 28 w msc. Tyrawa Wołoska w km 296,4 – 297,1” dz. nr ew. 101/2  – zadanie nr 4
 
Zakres robót:
- wykop pod słupy i kable,
- montaż fundamentów prefabrykowanych,
- montaż słupów oświetleniowych  
- montaż opraw oświetleniowych,
- układanie kabli ziemnych,
- roboty demontażowe,
- montaż przewodów,
- wykonanie dodatkowej ochrony przeciwpożarowej,
- pomiary.
Termin składania wniosków:
2021-11-18 12:00:00
Data wpłaty wadium:
2021-11-18 11:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłTomaszewska Dagmara 2021-11-02 11:40:00
PublikującyBożena Jasińska 2021-11-03 11:40:00
Modyfikował(a) Bożena Jasińska 2021-12-07 14:33:08
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Kosztorys Ofertowy-Oświetlenie drogi krajowej 28 w Tyrawie Wołoskiej zad. nr 4 71.30 KbPlik pdf
2. Oświetlenie uliczne drogi krajowej 28 w mTyrawa Wołoska zad. nr 4 265.45 KbPlik pdf
3. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Budowlanych -Oswietlenie uliczne drogi Krajowej 28 w Tyrawie Wołoskiej-zad nr 4 185.55 KbPlik pdf
4. SWZ_oswietlenie_2021 -TW. 80.76 KbPlik doc
5. Z_4 plan 1.90 MBPlik pdf
6. Z_4 profil droga krajowa rys 3 231.61 KbPlik pdf
7. Z_4 profil droga krajowa rys 4 227.76 KbPlik pdf
8. Z_4_TW schemat 361.95 KbPlik pdf
9. dec lok 2.67 MBPlik pdf
10. gddkia 478.31 KbPlik pdf
11. odpis protokolu 433.27 KbPlik pdf
12. opis techniczny 1.52 MBPlik pdf
13. umowa 1.49 MBPlik pdf
14. warunki przyłączenia 1.24 MBPlik pdf
15. Informacja o kwocie 311.04 KbPlik pdf
16. Informacja z otwarcia ofert 423.15 KbPlik pdf
17. zawiadomienie 886.87 KbPlik pdf
18. Ogłoszenie o wyniku postępowania 66.96 KbPlik pdf

Rejestr zmian
Ostatnio dodane
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2022-01-17
data dodania: 2022-01-17
data dodania: 2022-01-17
data dodania: 2022-01-17
data dodania: 2022-01-10
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2022-01-24
data dodania: 2022-01-14
data dodania: 2022-01-14
data dodania: 2022-01-14
Newsletter
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 27 stycznia 2022r. 11:57:03
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.